معیار «قابلیت داوری» در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‌المللی

نویسنده

وکیل پایه یک دادگستری.

چکیده

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می‌باشد. معیار مذکور در مهم‌ترین منابع بین‌المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم‌ترین ملاک‌های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت مربوطه و صلاحیت انحصاری دادگاه می‌باشند. در خصوص مهم‌ترین حوزه‌هایی که دارای درگیری بیشتری با مسئلۀ قابلیت داوری می‌باشند نیز می‌توان از حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکری و ورشکستگی نام برد.

کلیدواژه‌ها