قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه کشور

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه‌گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج می‌باشد. شاید بتوان گفت، بخش اصلی کار هر سرمایه‌گذار در بازار سرمایه، مربوط به مرحله فعالیت است. در مرحله فعالیت، سرمایه‌گذار خارجی براساس مقررات حاکم، قادر به خرید و فروش اوراق بهادارِ پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌گردد. در مقابل در همین مرحله، سرمایه‌گذار خارجی مکلف به انجام تکالیفی است که به‌موجب مقررات موجود بر او بار می‌شود. در حال حاضر «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» در خصوص سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بازار سرمایه حاکم می‌باشد. به‌موجب آیین‌نامه مذکور، خارجیان با اخذ مجوز معامله، قادر به دادوستد کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بوده و تنها محدودیت‌هایی در خصوص تملک سهام پیش روی آنان وجود دارد. از مهم‌ترین تکالیف آنان در مرحله فعالیت نیز، می‌توان به افشای اطلاعات و پرداخت مالیات اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها