تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 امروزه با جهانی شدن اقتصاد، روابط تجاری بین کشورها بیشتر شده و نیاز به توسعه‌ی انواع معاملات از طریق نوآوری‌های حقوقی به چشم می‌خورد. مطرح شدن معاملات جدید، نیاز به‌وجود اموال جدیدی جهت تضمین معاملات را ایجاب می‌کند. از ان‌جایی که بیشتر معاملات جاری در زمینه‌ی اموال فکری است، بسیار مهم است که فعالان بازار، بتوانند از قابلیت «رهن‌گذاری» دارایی‌های خود استفاه کنند و نهایت امکان تجاری‌سازی را داشته باشند. این مقاله با روش تحلیل اقتصادی، در واکاوی محدودیت‌ها و فرصت‌های استفاده از اموال فکری در تسهیل معاملات از طریق ایجاد حقوق مالکانه (رهن)، ضمن بیان اینکه امکان رهن اموال فکری می‌تواند در معاملات، باعث تسهیل گردش ثروت و رشد اقتصادی شود، به بررسی اهمیت و مزایای اقتصادی قابلیت رهن‌گذاری اموال فکری و مشکلات پیرامون آن پرداخته و در نهایت، به بیان راه‌کارهای خود می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها