فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

متن پنهان در اسناد الکترونیک که عموما تحت عنوان "فراداده" به آن اشاره می‌گردد٬ نقش بسیار مهمی در کشف الکترونیکی اطلاعات خصوصا احراز صحت٬ اعتبار و یکپارچگی سند بازی می‌کند. با توجه به اهمیت روزافزون فراداده در حرفه حقوقی خصوصا در دعاوی٬ قویا لازم است که وکلا و قضات با ماهیت٬ مفهوم و همچنین ارزش و اهمیت بالقوه فراداده در پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا باشند. در مبحث اول این مقاله سعی شده است مفهوم٬ انواع٬ ماهیت و ارزش فراداده تعریف و مورد بحث واقع گردد. مبحث دوم قابلیت پذیرش و ارزش ادله‌ای فراداده یعنی کشف الکترونیکی اطلاعات را با اخذ این نتیجه که دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی به هیچ وجه حق رد ارزش ادله‌ای فراداده را صرفا به دلیل شکل و ساختار آن ندارند بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها