بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه

نویسندگان

استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

آمبودزمان اروپایی یکی از نهادهایی است که از معاهده‌ی ماستریخت سربرآورد. نقش این نهاد طی چند معاهده به‌تدریج گسترش یافت تا جایی که امروزه نهاد مهمی در حقوق اداری اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این نهاد به شکایات شهروندان اروپایی از سوءعملکرد نهادهای اتحادیه رسیدگی کرده و نقش به‌سزایی را در حفظ حقوق شهروندان اروپایی در مقابل نهادهای اتحادیه اروپا ایفا می‌‌‌کند. یکی از این حقوق، آزادی دسترسی به اسناد مربوط به عملکرد نهادهای اتحادیه و شفافیت اداری است. برای تضمین این حق می‌‌‌بایست سازکارهایی موجود باشد تا این حق به راحتی نقض نگردد. نهاد آمبودزمان را می‌توان یکی از این سازکارها شناخت. در این مقاله، علاوه بر اشنایی با نهاد آمبودزمان اروپایی، تلاش می‌شود تا نقش آن در ایجاد شفافیت در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. از این روی، ابتدا به مبانی قانونی، تشکیلات و صلاحیت آمبودزمان پرداخته و سپس، نقش این نهاد در ایجاد شفافیت اداری در اتحادیه اروپا بررسی می‌شود.