مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

واژه دولت از اصطلاحات چند‌بعدی در رشته‌ی حقوق است که به مفاهیم کشور، مجموعه حاکمیت سیاسی، قوه مجریه و کابینه به‌کار برده می‌شود. در این مقاله مفهوم دولت را نه از بعد نظری بلکه از نقطه نظر مندرج در ارای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور مورد بحث قرار خواهیم داد. از نظر نویسنده دولت مورد نظر در ارای مذکور به مفهوم قوه مجریه است. موضوع اصلی مقاله این است اما که ایا در ارای مذکور قوه مجریه به‌عنوان یک مجموعه و پیکره واحد و دارای شخصیت حقوقی واحد بیان شده است و در نتیجه همه‌ی دستگاه‌های دولتی مشمول قواعد عام ناظر بر دولت می‌باشند؟ و یا اینکه در درون قوه مجریه برخی از دستگاه‌ها به ویژه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مستقل از دولت هستند و شخصیت حقوقی مستقل از دولت دار‌ند و احکام عام ناظر بر دولت به‌ویژه مقررات آیین دادرسی مدنی شامل آن‌ها نمی‌شود. نویسنده معتقد است که هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در ارای خود از یک برداشت واحد از مفهوم دولت پیروی نمی‌کند و در ارای آن چندگانگی وجود دارد و تفاسیر دیوان‌عالی کشوراز این مفهوم موجب تشتت ارای وایجاد صلاحیت جدید برای محاکم عمومی برخلاف متن صریح قانون گردیده است.

کلیدواژه‌ها