صندوق تامین خسارت های بدنی: ترسیم وضع موجود و چشم انداز آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

چکیده

توجه به خسارات هنگفت حوادث رانندگی در ایران، نحوه ی جبران خسارات زیان دیدگاناین گونه حوادث از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، قانون گذار در قانون بیمهاجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 برای تسهیلجبران خسارت زیان دیدگان به دو راه کار متوسل شده است: 1) اجباری نمودن بیمه وسایل نقلیهموتوری زمینی و 2) تاسیس صندوق تامین خسارات بدنی. این دو راه کار در طول یکدیگر قراردارند نه در عرض هم؛ یعنی جبران خسارت از طریق صندوق هنگامی است که به هر دلیلامکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد. در این مقاله تلاش شدهاست مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدات آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی آنبه صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد و در کنار ذکر کاستی های موجود، برای رفعآن پیشنهادهایی ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 

چکیده [English]

With regard to the huge damages from driving accidents in Iran, a loggedremedy to the losses of these accidents has a great importance. For thispurpose, when legislators approved the mandatory Insurance Act forterrestrial motorized vehicle holders against third parties in 1387, they hasresort to two solutions for facilitating redress of losses from these accidents:(1) requiring insurance for terrestrial motorized vehicles; and (2) theestablishment of the Fund of Providing Corporeal Damages. These twosolutions were in parallel with each other but not of the same extent; redressby way of the Fund is when, for whatever reason, payment of damagesthrough an insurer is not possible. This essay seeks to investigate the basicsand nature of the Fund, the limitation of obligation and the requirements fordamages compensable by the Fund in order to form a descriptive andanalytic examination and offer suggestions for the removal barriersalongside indication of present problems.Keywords:Corporeal damage, Mandatory liability insurance, Motor accidents,Distributive justice, Equity.