بررسی حق و حکم در حضانت، نفقه و رجوع در طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقهاو نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیتبرخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیینبرخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیقحقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در معنا و ماهیت حکم و حق وویژگی ها و ملاک تمایز آن ها و ثمرات فقهی و حقوقی مساله تحقیق بیشتری شود و به عنواننمونه نتیجه ی فقهی و حقوقی این بحث در سه موضوع مهم خانوادگی حضانت، نفقه و رجوع درطلاق که آثار اجتماعی و حقوقی مهمی نیز دارد مورد مطالعه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AbsractShi’a Jurisprudence has had a high position in the interpretation

چکیده [English]

AbsractShi’a Jurisprudence has had a high position in the interpretation andexplanation of divine commandments from the distant past and hascontinuously proved its competency in providing solutions based on logic,knowledge and religion. Nowadays, because of the high number of familydisputes, Iranian courts actually pay less attention to legal nature of familyissues. This paper attempts to investigate the legal character of three essentialfamily issues: parental tutelage, alimony and the revocation of divorce. Hence,we will study the “right” and the “rule” and their consequences according tolawyers’ and Islamic Jurists’ views, mention some viewpoints both againstand in favor of these consequences, compare them, and finally evaluatewhether parental tutelage, alimony and the revocation of divorce are in fact“rights” or “rules”.Keywords:Right, Role, Parental Tutelage, Alimony, Revocation from Divorce