نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم با پیش بینی اقدامات مناسبوظیفه ی قوه قضاییه می باشد. نا گفته پیداست که این قوه به تنهایی و بدون یاری و همکاریقوای دیگر قادر به انجام این وظیفه ی مهم نبوده و نمی باشد. انجام این وظیفه نیاز به هماهنگیمیان قوا و طراحی کیفیت ارتباط و پیش بینی راه حل ها و سازوکارهای مناسب و مفید در اینزمینه دارد، لیکن قوه قضاییه در تشکیلات درونی خویش نیز نیازمند سازوکارهای مناسب درراستای پیشگیری از وقوع جرم است. دادستان به عنوان رییس دادسرا می تواند در پیشگیری ازوقوع جرم نقش مهمی ایفا کرده و بخشی از وظایف قوه قضاییه را در این زمینه محقق سازد. دراین مقاله تلاش می شود نقش دادستان به لحاظ جایگاه سازمانی او در دستگاه قضایی و عضویتدر نهادها و سازمان های دولتی از قبیل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ستاد پیشگیری ومبارزه با جرایم خاص و شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، درپیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

 

چکیده [English]

According to Article 156(5) of the Iranian Constitution, the prevention ofcrime by appropriate means is a duty of the Judiciary Power. It is obviousthat the Judiciary alone, without the cooperation of the other Powers, willnot succeed in fulfilling this significant duty. This, therefore, requiresconsistency and integration between the Judiciary and the other Powers,planning and determining the nature of this link, along with preparing themethods and models of cooperation and its appropriate instruments.However, the Judiciary, within its own framework, needs to provideappropriate weapons in order to prevent crime as effectively as possible. TheChief Prosecutor, as the chief of the Prosecution Service can play asignificant role in making operational this task of the Judiciary. In this paper,an attempt is made to explain and analyse this organizational role of theProsecutor, as much as possible, by making frequent reference to the factthat, for the purpose of crime prevention, the prosecutor is a member ofdifferent state organizations and institutions such as the Community Watchand Prevention Headquarters, the Prevention and Combating SpecificCrimes Headquarters and the Council for the Preservation of State Assets inrelation to Public Property and Natural Resources.Keywords:Prosecutor, Prevention of Crime, Situational Crime Prevention, OrganizationalPrevention, Criminality, Delinquency.