تأملی بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت های تشخیصی در پرتو ماده 64 قانون دیوان

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

چکیدهنظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرایند بررسی آن بر اساس قانون رسیدگی می­نمایند. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی، معیارها و فرایند نظارت دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که امکان استفاده نامناسب و سوءاستفاده از اختیار در صلاحیت­های تشخیصی وجود داشته و اعطای صلاحیت تشخیصی به مقامات اداری هرگز نباید منجر به تصمیمات دلبخواهانه و خودسرانه گردد. دیوان عدالت اداری در چارچوب ماده 64 بر این امر نظارت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1