رژیم حقوقی «تعهد پرداخت بانکی» در «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» (نشریه شماره 750 اتاق بازرگانی بین‌المللی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهدر این مقاله کوشش شده است، با نگاهی حقوقی به مجموعه مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی و بهره‌گیری از فن قیاس با دیگر شیوه­های پرداخت شناخته شده، مکانیزم این ابتکار تازه اتاق بازرگانی بین­المللی، مورد تحلیل قرار گیرد. از این‌رو، اوصاف "تعهد پرداخت بانکی"در مقایسه با بروات (قانون تجارت ایران) و اعتبارات اسنادی (یو سی پی 600) که برای خوانندگان ایرانی این مقاله بیشتر شناخته شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله قانون حاکم که در اعتبارات اسنادی، نظر به سکوت یو سی پی 600 به مثابه امری غامض، موضوع بحث و جدل­های فراوان بوده است، در ماده 15 «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» مورد تصریح واقع شده است و «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی» در همان ماده خود را مکمل قانون حاکم می‌خواند. نکته حائز اهمیت، کارکرد خاص و نقش ویژه‌ای ا‌ست که «تعهد پرداخت بانکی» در تجارت بین‌الملل بازی خواهد کرد؛ امری که فراتر از چارچوب حقوقی صرف است، در همین راستا تأثیر این چارچوب حقوقی بر شکل‌دهی روابط بین فروشنده و خریدار و بانک­های آنها و همچنین «تأمین مالی زنجیره تولید»، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1