تحلیل اقتصادی قاعده مسئولیت محض و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در مسئولیت مدنی، مهم‌ترین موضوع مبنایی است که برای مسئولیت انتخاب می‌شود. در این زمینه مبانی گوناگونی ارائه گردیده است؛ به نظر می‌رسد دو قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قاعده مسئولیت محض، مهم‌ترین مبانی مسئولیت به شمار می‌آیند. در این نوشتار تلاش گردیده است کارایی قاعده مسئولیت محض، بر اساس تحلیل اقتصادی حقوق و بر مبنای نظریه اقتصادی استاندارد تولید و نظریه بازی بررسی گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که در چه مواردی این قاعده باید حاکم باشد؛ هم چنین کارایی این قاعده در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. بررسی انجام گرفته به این نتیجه منتهی گردید که، به طور کلی، قاعده مزبور تنها در حوادث یک جانبه کارایی دارد؛ علاوه بر این، در حقوق ایران به علت بی توجهی مقنن، قاعده مزبور به کارایی منجر نمی‌شود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که در تدوین این مقاله از روش تحقیق کتابخانه‌ای استفاده شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of pure liability rule in Iranian law

فهرست منابع
1. دادگر، یداله، 1389، مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی حقوق و اقتصاد، چاپ اول، تهران، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم،.
2. کوتر، رابرت و تامس، یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه: یداله دادگر و حامده اخوان، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انتشارات نور علم،.
3. وینتراب، روی، ترجمه: حسین میرجلیلی، مجله اقتصادی، سال هشتم، شماره 81 و 82، 1387.
4. Faure, M,2009,Tort Law and Economic, Encyclopedia of Law and Economics, 2nd, Massachusett, Edwar Elgar Publishing Limited, Michael Faure, Tort Liability in France:2004, an introductory Economic analysis, The Economic of Legal Relationship: Law & Economic in Civil Law Countries, Bruno Deffains & Thierry Kirat, London, Elsevier Science B.V.
5. John P. Brown,J.P,2003, Economic Theory of Liability Rules, Donald A.Wittman,1st, Massachusetts, Blackwell Publishing Limited.
6. John Prather Brown, Toward an Economic Liability Rule, The Journal of Legal Studies,1973, Vol2, No.2, Chicago, Chicago University Press.
7. LandKes, W., & Posner,1981, R. Positive Economic Theory of Tort Law. Georgia Law Review, 15.
8. Miceli,J,1997 Economic of the Law: Torts, Contracts, Property and Litigation, New York, Oxford University Press.
9. Miceli,J,2004, The Economic Approach to Law,1st, California, Stanford University press,
10. Polinsky ,M, Steven Shavell,2007, Hand Book of Law and Economics, London, Elsevier Science B.V, 2007.
11. Shavell, S,2004,Foundations of Economic Analysis of Law, Massachusetts, Harvard University Press, Steven Shavell, Strict Liability Versus Negligence, The Journal of Legal Studies, Vol9, No.1, Jaauary,1980.
12.Shavell,S,2007, Economic Analysis of Accident Law, Massachusetts, Harvard University Press
13. Veljanovski,C,2007, Economic Principle of Law, New York, Cambridge University Press.