رویکرد جرم شناسی پشگیری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

نویسنده

هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392،برای اولین بار،در کنار جرایم و مجازات ها، یک فصل مستقل به پیشگیری از قاچاق کالا اختصاص داد  و از این طریق،در کنار حقوق کیفری ماهوی و شکلی قاچاق کالا،حقوق پیشگیری از قاچاق کالا را به رسمیت شناخته و با مقدم ساختن آن بر کیفر،در مقایسه با مقررات متعدد گذشته،حداقل از لحاظ تقنینی ضرروت توسل همزمان به پیشگیری-مجازات را پذیرفته است. بررسی جرم شناختی جنبه های مختلف این رویکرد،موضوع مقاله حاضررا تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

....................2

فهرست منابع
1. ابراهیمی، شهرام، پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر، رساله دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387.
2. ------- جرم‌شناسی پیشگیری، نشر میزان، چاپ سوم، 1395.
3. بابایی، محمدعلی و علی نجیبیان، چالش‌های پیشگیری وضعی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 57، پاییز 1390.
4. حسینی، سید حسین و محمد مسعود ملازمیان، بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، پژوهش‌نامه حقوق کیفری، دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394.
5. خانعلی‌پور، سکینه، پیشگیری فنی از جرم درآمدی بر مدیریت جرم‌شناسی ریسک جرم، نشر میزان، چاپ اول،1390.
6. دریانورد، وحیده، علت‌شناسی جرم قاچاق کالا در پرتو نظریه‌های خرده فرهنگ مجرمانه، مطالعه موردی استان هرمزگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
7. صبوری‌پور، مهدی و حامد صفایی آتشگاه، پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، مجله حقوقی دادگستری، دوره 80، شماره 93، بهار 1395.
8. صدر توحید خانه، محمد، حقوق در چنبره دشمن، از سیاست آمریکایی جنگ با ترور تا نظریه آلمانی حقوق کیفری دشمنان، تازه‌های علوم جنایی (مجموعه مقاله‌ها)، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، 1388.
9. عظیمیان بجستانی، محمد و دیگران: سیر تحول قانون‌گذاری در زمینه مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و اعتیاد، انتشارات مرکز پژوهش، مطالعات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول، 1386.
10. گسن، رمون، مفهوم جرم‌شناختی جرم، ترجمه: ابراهیمی، در: دایره‌المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، نشر میزان، چاپ اول، 1393.
11. گلی، رضا و ابراهیم نقدی، محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتشارات راه دانشگاه، چاپ اول، 1394.
12. منصور آبادی، عباس و شهرام ابراهیمی، تحولات مدیریت پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 8.
13. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، درباره تحولات جرم‌شناسی، دیباچه در: مایک مگوایر و دیگران، دانشنامه جرم‌شناسی اکسفورد، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1389.
14. ------- به سوی تعریف یک سیاست ملی پیشگیری از بزهکاری، دیباچه در: حمید رضا نیکوکار (به کوشش) دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، نشر میزان، 1394.
15. ------- پیشگیری عادلانه از جرم، در: علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1391.
16. ------- ، از جرم‌شناسی تا آسیب اجتماعی‌شناسی، مجله تحقیقات حقوقی (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمه شماره 56، 1390.