نظام حقوقی نشریات دانشجویی در حقوق ایران

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهمترین عوامل موثر در شکوفایی و توسعه مطبوعات، قوانین و مقررات حقوقی و آیین نامه های اجرایی مناسب است. گستردگی و پیچیدگی فعالیت مطبوعات و نقش حساس آنها ایجاب می کند که قوانین و مقررات حاکم، گردش سریع اطلاعات را در مجاری اطلاع رسانی تسهیل کند. این در حالی است که سالانه نشریات دانشجویی زیادی در دانشگاه ها توسط دانشجویان منتشر می شوند و به گفتمان علمی، میان دانشجویان، استادان و جامعه و مهم تر از همه، به رشد و بالندگی جامعه دانشگاهی کمک می کنند، اما به نظر می رسد که این نوع نشریات  فاقد قوانین و مقررات حمایتی می باشند .این مقاله با نگاه تحلیلی ـ انتقادی مسائل  مربوط به  نظام حقوقی نشریات دانشگاهی را در حقوق ایران تحلیل و بررسی می کند و در پی پاسخ این سوال است که چقدر قانونگذار توجه و حساسیت در نشریات دانشگاهی به خرج داده است؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system of student publications in Iran' law

فهرست منابع
الف) فارسی
1. آلبر، پیر و ترو، فرنان، تاریخ مطبوعات جهان، ترجمه: هوشنگ فرخجسته، تهران، انتشارات پاسارگاد، چاپ اول، 1363.
2. انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، تهران، انتشارات سمت، 1385.
3. انصاری لاری، محمدابراهیم، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، انتشارات سروش، 1375.
4. قلندری، امیرهوشنگ، روزنامه‌نگاری در نشریات دانشجویی، تهران: ایران، چاپ دوم، 1385.
5. قاسمی، سیدفرید، سرگذشت مطبوعات ایران، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، جلد یکم، 1380.
6. نوروزی، کامبیز، 1389.
7. رضایی، ابوالفضل، «غیر حرفه‌ای ماندن نشریات دانشجویی یک سیاست است»، روزنامه شرق، شماره 398، 4 بهمن 1383.
ب ) قوانین و تصویب‌نامه‌ها
8. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات 1368.
9. قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364.
10. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379.
11. آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن مصوب 1381.
12. ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب 1383.
13. دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب 1386.
14. قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365.
15. آیین‌نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب 1354.
ج) فرانسوی
16. Bénard Serge, Les mots de la presse écrite, Paris, Belin, 2002.
17. Lexique des termes de presse, Paris, CFPJ, 1991.