اصول حاکم بر تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت

نویسنده

پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

تفسیر، اجرای قاعده را تسهیل می‌کند و زوایای پنهان معنا و قلمرو قاعده را تعیین می‌نماید. با توجه به طبع مبهم قطعنامه‌های شورای امنیت، تفسیر از اهمیت دو چندانی برخوردار می‌شود؛ زیرا به کارگیری زبان مبهم و دوپهلو در قطعنامه‌های شورای امنیت امری رایج و معمول است. علت این امر را می‌توان در فرایند تلاش برای جلب نظر سایر اعضای شورا دانست. بنابراین، زبان و بیان قطعنامه به نحوی به نگارش در می‌آید که بیش از آن که موضعی مشخص در قبال تدبیر یا اقدامی خاص را مد نظر داشته باشد، به حالت خنثی یا بدون تعیین جهتی خاص نگاشته ‌شود. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به سوءبرداشت و حتی سوءاستفاده برخی دولت‌های عضو ملل متحد در اجرای قطعنامه مزبور شود. به همین دلیل، تفسیر قطعنامه، نخستین گام برای اجرای آن تلقی می‌شود. در ادبیات فارسی و حتی غیرفارسی حقوق بین‌الملل توجه چندانی به موضوع تفسیر قطعنامه‌های شورای امنیت نشده است. در این نوشتار سعی می‌شود تا بر اساس دیدگاه دکترین و رویه قضایی به برخی اصول موجود و مطلوب حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت پرداخته شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles Governing on the Interpretation of Security Council Resolutions

فهرست منابع
الف) فارسی
1. رنجبریان، امیرحسین و هدی شکیب‌منش، جستاری در باب اعمال صلاحیت کیفری بر جرائم نیروهای پاسدار صلح، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 40، 1392.
2. زمانی، سیدقاسم، حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری با تأکید بر قضیه نیکاراگوئه، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 20.
3. فلسفی، هدایت‌الله، شناخت منطقی حقوق بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، 1371.
4. ویژه، محمدرضا، قواعد تفسیر قانون اساسی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره 22، بهار و تابستان 1386.
ب) انگلیسی
Book
5. Fry, James D., Legal Resolution of Nuclear Non-Proliferation Disputes, Cambridge University Press, 2013.
6. Larsen, Kjetil Mujezinović, The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers, Cambridge University Press, 2012.
7. Linderfalk, Ulf, On the Interpretation of Treaties, Springer, 2007.
8. Orakhelashvili, Alexander, The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law, Oxford University Press, 2008.        
Article
9. Duijzentkunst, Bart Smit, Interpretation of Legislative Security Council Resolutions, Utrecht Law Review, Vol. 4, 2008.
10. Gourgourinis, Anastasios, The Distinction between Interpretation and Application of Norms in International Adjudication, Journal of International Dispute Settlement, Vol. 2, No. 1, 2011.
11. Herdegen, Matthias, Interpretation in International Law, in Rüdiger Wolfrum(ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2010, available at: http://opil.ouplaw.com.
12. McLachlan, Campbell McLachlan, The Principle of Systemic Integration and Article 31 (3) (c) of the Vienna Convention, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 54, 2005.
13. Orakhelashvili, Alexander, The Acts of the Security Council: Meaning and Standards of Review, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 11, 2007.
14. Papastavridis, Efthymios, Interpretation of Security Council Resolutions under Chapter VII in the Aftermath of The Iraqi Crisis, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 56, 2007.
15. Sloan, James and Gleider Hernandez, The Role of the International Court of Justice in the Development of the Institutional Law of the United Nations, in, Christian Tams and James Sloan (eds.), The Development of the Institutional Law by International Court of Justice, Oxford University Press, 2013.
16. Wood, Michael, The Interpretation of Security Council Resolutions, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 2, 1998.
Case law
17. Accordance with International Law of Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, (Advisory Opinion), 2010.
18.Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission, Case T-306/01, Judgment of the Court of 21 September 2008.
19. Kadi II v Commission, 30 September 2010.
20. Legal Consequences for States of the Contitiued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), (Advisory Opinion), ICJ Reposrts, 1971.
21. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, (Advisory Opinion), ICJ Reports, 2004.
22. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) (Preliminary Objection), ICJ Reports, 1996.
23. Order of 10 September 2003, available at: http://www.icj-cij.org/docket/files/89/7247.pdf
24. Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), ICJ Reports 1998.
25. Yassin Abdullah Kadi v. Council and Commission, Case T-315/01, Judgment of the Court of 21September 2005.
Documents
26. Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International Law, Yearbook of International Law Commission,Vol. II, Part Two, 2006.
27. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from The Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission Finalized by Martti Koskenniemi, 2006.
28. Report of International Law Commission, Report on the work of its sixty-sixth session (5 May to 6 June and 7 July to 8 August 2014), 2014.
29. Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism, Martin Scheinin, UN Doc. A/HRC/16/51, 22 December 2010.
30. Yearbook of International Law Commission, 1966, Vol. II.