کیفر و چگونگی تعیین آن در فرآیند کیفری انگلستان (باتکیه بر کارکردهای کیفر)

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فرایند تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت کیفری یکی از مراحل حساس در فرایند کیفری انگلستان محسوب می شود زیرا کسانی که فرد متهم را محاکمه کرده و مجرمیت او را احراز می کنند(مرحله اول رسیدگی) همان شخص یا اشخاصی نیستند که نوع و میزان مجازات مجرم را پس از بررسی محتوای پرونده و کسب نظر کارشناسان مختلف تعیین می کنند تعیین مجازات در واقع پایان یک فرایند طولانی است،که شامل دستگیری، توقیف یا احضار شخص مظنون می شود این امر در مقایسه با آیین دادرسی معمول در کشورهای متعلق به خانواده حقوقی رومی- ژرمنی ی:ی از ویژگی های برجسته آیین دادرسی کیفری انگلستان که متعلق به خانواده حقوقی کامن لا است محسوب می شود. مقاله حاضر ابتدا به خصوصیات دادگاه ها و تعیین کنندگان مجازات و سپس به چگونگی صدور حکم محکومیت و تعیین کیفر برای متهم پرداخته است و به این مناسبت دلایل توجیهی کیفر و انواع آن را که به هنگام تعیین مجازات مناسب مورد توجه قاضی مسئول واقع می شود توصیف و تحلیل کرده است. ضقات دادگاه صلح – قضات صلح غیر حرفه ای و قضات حقوق بگیر دادگاه صلح- تبعیض در

کلیدواژه‌ها