شرای اثر قابل حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شرایط اثر قابل حمایت یکی از مسائل مطرح در نظام مالکیت های ادبی و هنری است. در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، آثاری به نحو تمثیل شمرده شده و مستحق برخورداری از حمایت های قانونی اعلام گردیده است؛اما در خصوص شرایط قابل حمایت شدن آنها حکم مشخصی ذکر نشده است؛ این در حالی است که شرایط برخورداری آثار ادبی و هنری از حمایت های قانونی نقش زیادی در قبض و بسط قلمرو مالکیت ادبی و هنری در هر کشور دارد. به همین دلیل نظریه پردازان و مفسران حقوق مالکیت های ادبی و هنری قواعدی را از منابع و مبانی فلسفی حقوق مذکور استنباط کرده و برای شناسایی آثار قابل حمایت از آثار غیر قابل حمایت به کار برده اند. هدف مقاله حاضر آن است که با روش عمدتا توصیفی و با نگاه تطبیقی قواع مذکور را با توجه به خاستگاه فکری آنها شناسایی کرده و با توجه به آثارشان مورد مطالعه قرار دهد. بر این اساس اصالت اثر بیان اثر در صورت مادی و ثبت به عنوان شرایط اثر قابل حمایت مطالعه و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها