اصول اخلاق زیستی

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نخستین دستوری که انسان موظف به اطاعت از آن شده در قالب "اخلاق" شکل گرفته اند. تضمین وجدانی تفکر و کردار هرچند همواره اثر بخش نیست، اما می تواند مقدمه، توجیه یا مبنای برای قواعد حقوقی بعدی قرار گیرد. از سوی دیگر، عملی کردن اخلاقف در باب دغدغه های جدی بشریت ، یعنی حقوق و تکالیف زیستیف مستلزم و تعریف مبانی و اصول جامع و مقبول برای اخلاق زیستی است. برای موفقیت و کاربردی شدن این اصول باید با لحاظ اشتراکات ملت های مختلف جهان تدوین شده و متضمن همگرایی و عزم بین المللی در صیانت از محیط زیست به مفهوم عام آن باشند. مسئله مهم تر دیگر، وضع ضمانت اجرای حقوقی برای اجرایی کردن اصول اخلاق زیستی است که همگرایی، زمینه تحقیق آن را در سطح بین المللی فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها