آیین دادرسی کیفری بین المللی: ترافعی، تفتیشی یا مختلط

نویسندگان

1 محقق ارشد مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق کیفری بین المللی

2 استادیار گروه دانشگاه چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله بررسی این مساله است که آیا آیین دادرسی کیفری بین المللی "ترافعی" "تفتیشی" یا "مختلط" است. در این مقاله همچنین مقررات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی، از جمله رویه قضایی مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرند. مقررات فوق با اصلاحات مکرر در آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و پیش نوطس اسانامه رم از یک نظام ترافعی به یک آیین دادرسی حقیقتا مختلط تحول پیدا کرده است؛ این مقررات عناصر حقوق نوشته و کامن لا را در یک آیین دادرسی بین المللی ادغام کرده است. مهم نطست که یک قاعده ترافعی یا تفتیشی است، مهم این است که آیا این قاعده به دیوان ها در انجام وظایفشان کمک می کند؟ و آیا این قاعده با معیارهای اساسی محاکمه منصفانه منطبق است یا خیر؟ راجع به انجام یک محاکمه موثر گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد، درباره ادراه دادگاه و جمع آوری ادله،نقش فعال تری را برای قضات درخواست کردند. در این زمینه مسلم است که حقوق نوشته همانند آیین دادرسی ساخته دست قضات بهتر می تواند مانع از تاخیرهای حاصل از رابطه متقابل آزاد طرفین شود. با این حال، مقررات آیین دادرسی تنها یک چارچوب کلی در این رابطه فراهم می آورد. کارکرد شفاف و روشن یک سیستم قضایی به عوامل آن بستگی دارد. آیین دادرسی حقیقتا مختلط مستلزم این است که دادستان ها، وکلای مدافع و قضات نسبت به هر و نظام کامن لا و حقوق نوشته از اطلاعات کافی برخوردار باشند، و بتوانند نگاهی فراتر از نظام های حقوقی خودشان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها