نظام بین المللی ثبت اختراع : زمینه ها و ضرورت ها

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصویب معاهده همکاری در ثبت اختراع واکنشی بین المللی در برابر دشواریهاو هزینه های فراوان ناشی از به کارگیری روش سنتی ثبت اختراع در کشورهای مختلف بوده است نظر به اهمیت اقتصادی و حقوقی ثبت همزمان اختراع در کشورهای متعدد، تحقیقی مستقل در معرفی اجمالی این سند، شناسایی اصول کلی حاکم بر آن و تبیین فرایند ثبت بین المللی اختراع از طریق معاهده مزبور و بیان پیامدها و نتایج به کارگیری این شیوه ثبت ضروری است. بر این اساس تحقیق حاضر سعی خواهد نمودد ابتدا اصول کلی تشکیل دهنده ساختار معاهده را شناسایی نموده تا راهنمای عملی متقاضیان مفسران و مجریان باشد.با این هدف اصولی چون دو مرحله ای بودن فرایند ثبت بین المللی ناظر بودن معاهده به تشریفات شکلی و واگذاری مسایل ماهوی به کشورهای متعاهد، توجه به حقوق و آزادی های متقاضی در فرایند ثبت اختراع مدنظر قراردادن ملاحطات حاکمیتی کشورهای متعاهد و ارائه خدمات اطلاع رسانی و کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه با هدف پیشبرد علم و فناوری و توسعه نظام های ثبت اختراعات مورد بررسی قرار می گیرد. آنگاه فرایندثبت بین المللی اختراع از طرطق معاهده تبیین شده و سرانجام مزایا و فواید الحاق به معاهدهمورد اشاره قرار خواهد گرفت در این راستا، مزایایی چون صرفه جویی در زمان تلاش و هزینه های متقاضی و ادارات مالکیت صنعتی، توسعه نظام ثبت اختراع داخلی، جبران ضعف های سیستم اعلامی- به میزان قابل توجه و همچنین تحول در بخش صنعت مهم ترین مزیت های به کارگیری نظام ثبت بین المللی اختراع مورد تاکید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها