بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از روش هایی که برای جلوگیی از بی تابعیتی و به عنوان تابعیت اصلی مطرح شده اعمال سیستم خون یا تابعیت نسبی می باشد که بر اساس آن تابعیت هر شخص بر اساس تابعیت والدینش تعیین می گردد. روش دیگر سیستم خاک است که به موجب آن محل تولد تعیین کننده تابیت می باشد مع ذلک در رابطه با این موضوع که نسب و یا محل تولد با چه شرایطی مبنای تحمیل تابعیت واقع می شود اختلاف نظر وجود دارد و هر کشور بنا به مقتضیات و مصالح خاص خود در این مورد تصمیم گیری می نماید.

کلیدواژه‌ها