معاملات با حق استرداد در حقوق ایران

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصطلاح معاملات با حق استرداد را قانون ثبت در سال 1310 در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط که از آنها سوء استفاده شده است ابداع کرده و اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است. قانون ثبت در خصوص معاملات با حق استرداد مقررات مفصلی طی مواد 33 تا 39 وضع نموده است؛با وجود اهمیت این موضوع از لحاظ حقوق ثبت و حقوق مدنی، تاکنون بحث مفصلی در مورد آن صورت نگرفته است در این مقاله پس از ارئه تعریفی از این گونه معاملات مبانی، آثار و اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها