پیرامون امکان ارتکاب جرم از سوی دولت و مسئولیت کیفری او

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

موضوعی که پیرامون مسئولیت بین المللی دولت در بیست سال گذشته بیش از هر چیز مورد بحث و مناقشه قرار گرفته ارتکاب بعضی اعمال غیر قانونی است که باید در مقوله دیگری غیر از سایر اعمال بین المللی غیر قانونی او جای گیرد:چنین اعمال غیر قانونی را "جنایات بین المللی دولت" نام نهاده اند. منشا بحث تنظیم پیش نویس ماده 19 راجع به تفکیک میان دو دسته اعمال غیر قانونی دولت از نظر موضوع تعهد نقض شده، در قالب تهیه مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1976 بود. در ماده 19 تحت عنوان جنایت و جنحه بین المللی آمده بود: 1)هر عمل دولت که موجب نقض تعهدی بین المللی گردد، از نظر بین المللی عملی غیر قانونی است؛موضوع تعهد تاثیری در این حکم ندارد 2)اگر عمل غیر قانونی دولت از نظر بین المللی نقض تعهدی بین المللی باشد که برای حفظ منافع بنیادی جامعه بین المللی به حدی اساسی به شمار رود که نقض آن من حیث المجموع توسط عموم جنایت تلقی شود، آن عمل جنایت بین المللی است.