عفو در پرتو تحولات حقوق بین الملل و تاسیس دیوان کیفری بین المللی

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین الملل ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عفو مستلزم آن است که پیش تر یک قاعده حقوقی نقض شده باشد، اما از طریق شخص مرتکب در برابر اعمال مجازات مصونیت یافته و حمایت می شود از نظر تاریخی عفو ها در ارتباط با نقض های حقوق جنگ مورد استناد قرار گرفته و از سوی طرفین درگیر در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی به صورت متقابل اعمال می شده اند. با وجود این ،تاثیر دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم بر استفاده از عفوها و همچنین بر مشروعیت آنها در حقوق بین الملل قابل توجه بوده است. گستردگی جنگ جهانی اول، ورود به مرحله جدیدی از عفو یک جانبه برای فاتحان و تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی دولت های متجاوز مغلوب را تسریع کرد. این رویه پس از جنگ جهانی دوم نیز با تاسیس اولین دادگاه کیفری "بین المللی" یعنی دادگاه نورمبرگ تداوم یافت. در عین حال جرایم و اعمال فجیع ارتکابی در این جنگ، شکل گیری شاخه ای از حقوق بین الملل را موجب شد که هدف آن شناسایی و حمایت از حقوق بشر برای پیش گیری از تکرار چنین فجایعی بود.