مسئولیت دولت در عدم پیشگیری و مجازات جنایت بین المللی

نویسندگان

1 ---

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مسئولیت دولت در ارتکاب " جنایت بین المللی یا عمل قانونی بسیار وخیم" را باید از مسئولیت ترک تعهد در پیشگیری و مجازات فعالیـهای که در حقوق بین الملل به جنایی موسوم است ، تفکیک نمود. در صورت نخست یعنی ارتکاب " جنایت" بین المللی ، دولت تعهدات بین المللی اساسی در " حفاظت منابع بنیادی جامعه بین المللی" را که در آن سخن از نبایدهاست نقض می کند مانند منع تجاوز، منع ایجاد و حفظ سلطه استعماری به زور، منع بردگی، نسل کشی یا تبعیض نژادی، منع آلودگی گسترده جو و دریا. به جهت ماهیت قاعده ای " اولیه" که به منع رفتارهای معین می پردازد و موجد تعهدات بازدارنده است به عهده دولت هاست.