صغار در معرض خطر در حقوق فرانسه: مددکاری ترتیبی

نویسندگان

1 مدیر مؤسسه علوم کیفری و جرم شناسی دانشگاه اکس - مارسی

2 استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آیا در کنار"صغیربزهکار" و " صغیر بزه دیده" برای " صغیر در معرض خطر" که نه بزهکار است و نه بزه دیده، جایگاهی وجود دارد؟ پاسخ در حقوق فرانسه، پیشاپیش مثبت است؛زیرا این حقوق از دیر باز دارای یک سلسله مقررات است که شامل این گونه صغار نیز می شود. با این همه، مرزهای بین این دسته از صغار با دو دسته دیگر باریک است؛ زیرا از یک سو، طفل در معرض خطر، خود ممکن است بزه دیده تلقی شود و از سوی دیگر، اگر تصمیم به مداخله نسبت به وضعیت چنین طفلی گرفته می شود، به این دلیل است که بیم آن می رود که چنین طفلی ، به لحاظ تاثیر همسوی عوامل زیانبار بر شخص او بزهکار شود.