اصل تحصیل دلیل به روش قانونی در حقوق کیفری افغانستان

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اصل "تحصیل دلیل به روش قانونی" از اصول اساسی حقوق کیفری است. این اصل در قوانین افغانستان شناسایی شده است. بدین ترتیب که ماده 7 قانون اجراآت جزایی موقت افغانستان (1382) تحصیل دلیل بصورت غیر قانونی را فاقد اعتبار دانسته و مقرر نموده است که محاکمه نمی تواند مستند به چنین دلیل یا دلایلی حکم نماید. در این نوشتار مفهوم و ضرورت اصل فوق توضیح داده شده و همچنین شرایطی که موجب بی اعتباری دلیل تحصیل شده می گردد. نیز بررسی شده و در پایان نتیجه گیری شده است که شناسایی این اصل یکی از نکات قوت قوانین جزایی تصویب شده در افعانستان جدید است و می تواند الگویی برای کشورهای همسایه و منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها