نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوان در انگلستان ولز

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله،بررسی سیستم عدالت کیفری اطفال و نوجوانان در انگلستان با توجه به اصلاحات قانونی و رویه قضایی در این زمینه است. اگر چه مطابق با آمارهای رسمی، بزهکاری نوجوانان از نظر میزان و شدت ، افزایش قابل توجهی نداشته است، اما سیاست و رویه کنونی انگلستان در برخورد با بزهکاران نوجوان، رویکردی سزاگرایانه دارد. در توجیه این امر خواهیم گفت که سیاستهای برخورد با جرایم نوجوانان از ساختارهای ترس محور ناشی می شود که ذهنیت عمومی را علیه نوجوانان تحریک کرده و در نتیجه پاسخهای سرکوبگر را علیه آنان شکل داده است.

کلیدواژه‌ها