شناسایی تعدد زوجات در کشورهای دارای نظام تک همسری

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگر چه داشتن چند زن در بعضی از کشورها قانونی تلقی می شود ولی در کشورهای دیگر که دارای نظام تک همسری هشتند غیر قانونی و حتی جرم قانونی و حتی جرم شمرده شده است. عدم شناسایی چند زنی در کشورهای اخیر الذکر موجب بروز مشکلات بسیاری برای مردان چند همسری که به نحوی در چین کشورهایی اقامت می گزینند،گردیده است. لذا کشورهای دارای نظام تک همسری به منظور حل این مشکلات و با توجه به نیاز روزافزون به گسترش روابط بین المللی مجبور به تعدیل مواضع خود شده و به طور محدود و با شرایطی برخی آثار تعدد زوجات انجام شده به موجب قانون کشور خارجی را پذیرفته اند.