سیاست جنایی بین المللی در زمینه حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل در فرآیند کیفری

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سیاست جنایی تا دهه های 70-1960 بزه کارمدار بود، اما با پیدایش جنبش حمایت از بزه دیده تحولات متعددی در این گسترده پدید آمد به گونه ای که امروزه حقوق بزه دیدگان و حمایت از آنان یکی از بنیادی ترین محورهای گفتمان دانشگاهی و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی بین المللی و ملی به شمار می آید حق بزه دیدگان برای داشتن وکیل از جمله سازو کارهای حمایتی- حقوقی است که شماری از اسناد بین المللی ، مقررات فراتقنینی و برخی از مقررات تقنینی و فروتقنینی ایران آن را مورد توجه قرار داده اند با وجود این ، حق مذکور در پهنه سیاست جنایی بین المللی و ملی با چالش های متعددی رو به رو بوده است این نوشتار وضعیت این حق و چگونگی حمایت از آن را بررسی می کند