تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد: حفظ صلح ، ایجاد صلح، تحکیم صلح

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عدم تحقق مقررات مربوط به سیستم امنیت جمعی منشور ملل کتحد و لزوم پاسخگویی به تهدیدات صلح و امنیت بین المللی از ناحیه مخاصمات بین المللی یا داخلی، مفهومی تحت عنوان "حفاظت از صلح"را پدید آورد در پرتو این مفهوم، ماموریتهای انجام شد که هدف از آن توقف موقت مخاصمات میان طرفهای درگیر و فراهم آوردن فضایی برای گفتگو و مذاکره برای نیل به توافق صلح بود، ماموریتهایی با ترکیبی عمدتا نظامی که در طیفی از فعالیتهای منحصرا نظامی تا فعالیتهای غیر نظامی نوسان داشت اعاده صلح در این مفهوم تنها بخشی از راه دشوار نیل به صلح بود و "ایجاد صلح" گام دیگری در این راه تلقی می شد در چارچوب این مفهوم سعی بر آن بود که از طریق توسل به ابزارهای دیپلماتیک ، اقناع طرفین درگیر به توقف مخاصمات حاصل آمده و انعقاد پیمان صلح ممکن شود. اما حفظ صلح و ایجاد صلح نتوانستند مانع وقوع مخاصمات شوند و اینجا بود که مفهومی تحت عنوان "تحکیم صلح" سر بر آورد. مفهومی که حلقه نهایی زنجیره انتقال از جنگ به صلح شمرده شده و نشانگر توجه نظام ملل متحد به ریشه ها و علل واقعی مخاصمات و منبعث از رویکردهای نوین به صلح و امنیت یعنی "فرهنگ صلح و امنیت انسانی است.