خلوت

نویسندگان

1 دپارتمان فلسفه دانشگاه کلارک

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله ای ترجمه آن پیش رو است، بی گمان یکی از پژوهش های ارزشمندی است که در چارچوب مقاله ای دایر المعارفی به بررسی ایجاد حریم خصوصی پرداخته است گرچه بخش هایی از مقاله به سیر تحول رویه قضایی در ایالات متحده- که آن نیز در جای خود سودمند است- می پردازد؛بخش عمده آن بررسی مبانی حق خلوت، همچون حقی در خور تضمین حقوقی می پردازد. مقاله، نخست ریشه های تاریخی مفهوم خلوت، از جمله پیشرفت حمایت از خلوت در قوانین شبه جرم و قانون اساسی آمریکا، و پاسخ های فلسفی به اینکه آیا خلوت قابل فرو کاسته شدن به دیگر منافع است،یا آنکه مفهومی سازگار و دارای ارزش بنیادین است، را به بحث می گذارد؛آنگاه به بررسی انتقادهای وارد بر خلوت همچون یک حق، می پردازد. سپس دسته گسترده ای از تعریف ها یا دفاعیات فلسفی از خلوت همراه با طرح دیدگاه های جانشین درباره معنا و ارزش خلوت را ارائه می نماید،و سرانجام از چالش هایی که در عصر پیشرفت فناوری فراروی خلوت پدیدار شده است، سخن می گوید.