بیوتکنولوژی و انسان:مسائل و دیدگاهها

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این مقاله پژوهشی در پی معرفی و شرح اجمالی مباحث، موضوعات و مسائل برخاسته از شکل گیری و رشد بیوتکنولوژب در ارتباط با زندگی انسانی در وجوه مختلف و عمده آن هستیم . این مباحث حول سه محور کلی تقسیم بندی شده اند: تولد، زندگی و مرگ انسان. هر یک از محورهای سه گانه در بردارنده مسائل بسیار مهم دیگر مانند ناباروری، سقط جنین، همانندسازی، سلول پایه، پیوند اعضا ، ژنوم انسانی و مرگ آسان است . مباحث،موضوعات و مسائل ناشی از شکل گیری و رشد بیوتکنولوژی البته از دیدگاهی واحد شرح و بسط نیافته اند از این رو ، دیدگاههای عمده در بررسی آن مباحث و موضوعات خود جداگانه معرفی گردیده اند. در این ارتباز چهار دیدگاه مختلف فلسفی، اجتماعی، دینی و حقوقی معرفی و شرح مختصر گردیده اند. هدف از طرح مسائل و دیدگاههای بالا معرفی زمینه های جدید برای تحقیقات پایه ای و ایجاد زمینه برای آموزش تخصصی و عمومی در این حوزه می باشد. به علاوه پژوهش و آموزش مزبور د ضمن به هدف کمک به نهادهای حقوقی اخلاقی برای برخورد به روز و بهینه با مشکلات جدید و البته پیچیده در این قلمرو می اندیشد