تناسب اصولی دلیل تصرف در اثبات مالکیت

نویسنده

دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله نگاه و نظری ویژه به تناسب ادله اثبات دعوی در احراز مالکیت دارد، امری که همواره در طرح دعاوی و دفاعیات معمول، از آن غفلت شده یا بعضا نادیده گرفته می شود. ره آورد این نوشتار را باید در برجسته نمودن یکی از امارات قانونی یعنی دلیل تصرف و معرفی موقعیت ممتاز آن در میان سایر ادله و امارت دانست؛فی الواقع با لحاظ جمیع ضوابط حاکم بر ادله اثبات دعوی، باید بر آن بود که اولین و مهمترین دلیل اصولی و منتاسب در اثبات مالکیت، دلیل تصرف به عنوان مالکیت است که اصولا در کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول به کار می آید مگر در تعداد نعدودی از اموال و حقوق که در اثبات مالکیت بر آنها ، به سایر ادله باید توسل و تمسک جست. اینک به تفصیل به شرح مطالب خواهیم پرداخت