روابط دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد

نویسندگان

---

چکیده

روابط دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل متحد هسته اصلی برای درک گستره و کارآیی این نهاد جدید می باشد. پیشگفتار اساسنامه، اراده دولت ها را برای تشیل یک دیوان بین المللی کیفری دائمی و مستقل و مرتبط با سازمان ملل متحد، که دارای صلاحیت رسیدگی به شدیدترین جنایاتی که جامعه بین المللی را متاثر می کند اعلام می دارد شماری از مواد اساسنامه دیوان به نظام ملل متحد اشاره دارند، اما توجه خاص در واقع به نقش شورای امنیت در عملکرد دیوان است