حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی

نویسنده

---

چکیده

پس از بررسی پدیأه بزه دیدگی ، انواع و گستره آن در این نوشته به حمایت از بزه دیده و تحولات مربوط به نقش و چگونگی عملکرد دولت و نهادهای مردمی در ارئه خدمات و کمک به بزه دیدگان پرداخته شده است ابتدا بحثی پیرامون پیشرفتهی نظام عدالت کیفری کشور انگلستان و ولز در زمینه حمایت از بزه دیده ارائه می گردد. سپس خلاصه ای از نحوه شکل گیری، فعالیت و تغییرات حاصله در نهادهای مردمی یا داوطلبانه در کمک به بزه دیدگان خواهد آمد . یادآور می شود که مطالب داخل قلاب در متن اصلی وجود نداشته و صرفا جهت روشن تر شدن موضوع ، توسط مترجم اضافه شده ولی نوشته های داخل کمان از متن اصلی است