معرفی کتاب حقوق بین المللی معاهدات (کتاب سال تشویقی 1380)

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

به تاریخ سرکشیدن، و از مبانی تغذیه کردن ، جامعه شناسی را به خدمت گرفتن و بالاخره حوزه های متعدد و متنوع علوم انسانی را به استخدام حقوق در آوردن این رشته را پر بارتر و برای اهل نظر اهمیت آن را هویدا تر خواهد کرد. بی تردید چنین نگاه عمیق و چند جانبه است که نشان می دهد درک این نکته که حقوق چیزی بیش از مجموعه قواعد و مقررات است و فهم حقوقی کاری بسیار فراتر از حفظ و تکرار تعداد محدودی ماده قانونی و یا مواد معاهده ای است