تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

نویسنده

---

چکیده

دنیای معاصر، همواره شاهد فروپاشی تدریجی حکومتهای استبدادی و جایگزینی دولتهای مردمی و قانونی در کشورهاست. نکات برجسته نظام نوین را عمدتا می توان عبارت از محدودیت اقتدار زمامداران و توسعه روز افزون حقوق مردم دانست. آزادی، برابری و امنیت، سرآمد اصولی است که بشر دوستان آنها را جزء حقوق مسلم مردم می دانند. در حال حاضر امنیت قضایی نه تنها حاوی اصل برائت برای مردم است بلکه برای خطا کاران نیز با توجه به شرایط درونی و محیطی، حقوق توام با گذشتی را قائل می باشد. جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جمله کواردی به شمار می رود که در قانون اساسی بسیاری از کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران، حقوق مذکور به آن اعمال می گردد. ضمن مطالعه کلی جرایم فوق، نظام حقوقی گذشته و حال کشورمان را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهیم.