روشهای شناخت حقوق بین الملل شناخت منطقی حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

جامعه بین المللی یا به عبارت دیگر جامعه متشکل از دولتها با جامعه ملی تفاوتی اساسی دارد؛به همین سبب مقرراتی که بر جامعه بین المللی حاکم است از کلیت و انسجام نظامهای داخلی برخوردار نیست. در جامعه بین المللی، همانند هر جامعه دیگر، روابطی وجود دارد که حاصل کنشهای مختلف اجتماعی است. به اعتقاد ماکس وبر " هرکنش رفتاری انسانی یا نوعی حالت درونی یا بیرونی است که به قصد انجام یا خودداری از انجام یک عمل به وجود می آید. البته این رفتار هنگامی کنش به شمار می آید که انسان برای آن معنایی معین در نظر گرفته باشد. اطن کنش اگر با کنش فرد یا افراد دیگر تلفیق یابد، کنشی اجتماعی پدید می آورد که در رشد و تکامل عامل آن تاثیری بسزا دارد. کنش اجتماعی، مرحله نخستین روابط اجتماعی است؛ زیرا در قلمرو زیست روزمره انسان ، اصولا هر کنشی تحت تاثیر کنش دیگر قرار می گیرد و از مجموع آنها روابط اجتماعی پدیدار می گردد. روابط بین الملل نیز در حدی وسیع تر، حاصل کنشهای متقابل اجتماعی است