تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل

نویسنده

---

چکیده

از آنجا که حقوق پیرو تحولات اجتماعی است در عصر حاضر که تحول گسترده ا در روابط بین المللی پدیده آمده، حقوق حاکم بر این روابط نیز بیش از پیش گسترش یافته و در جهت تکامل سیر می کند این تکامل به ویژه در پرتو اقداماتی که در جهت حفظ حقوق ملتها در برابر اعمال دولتها صورت گرفته است نمایان می شود این روند مبین آگاهی روزافزون ملتها از یک سو و ارتباط اجتناب ناپذیر آنها با یکدطگر و برخورد عقاید گوناگون، از سوی دیگر؛ چنانکه قواعد بین المللی در رابطه با حقوق بشر، حق اقوام در تعیین سرنوشت خود، منع تبعیض نژادی و منع بردگی و به طور کلی تلاش ئدر جهت اعتبار بخشیدن به فرد در حقوق بین الملل از جمله پدیده هایی هستند که امروزه جایگاه خود را در نظام بین المللی اثبیت و تحکیم کرده اند