جامعه بین المللی و کشتار جمعی

نویسنده

---

چکیده

هرچند چنانکه می دانیم اصطلاح " کشتار جمعی" را رافائل لومکن در 1944 برای نشان دادن سفاکیهای نازی ها در اروپا ابداع کرد ولی یقینا این پدیده به دوران امروز تعلق ندارد. از زمانهای بسیار قدیم نابود ساختن گروههای قومی، نژادی یا دینی عملی شایع به شمار آمده و به ترتیب با یکی از این سه عامل مرتبط بوده است: جنگهای فاتحانه که پیامد همیشگی آن قتل عام مردم سرزمینهای مسخر بوده است دین که اغلب نابودی گروههای دینی رقیب را برحق دانسته است، دین که اغلب نابودی گروههای دینی رقیب را بر حق دانسته است. و عامل سوم نفوق استعماری قدرتهای اروپایی در امریکای لاتین،آسیا و افریقا تا همین اواخر است که فرصت یا علت انهدام کامل اقوام یا مردمان بومی بوده است