بررسی تطبیقی نظریه عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری

نویسنده

---

چکیده

عواملی چون تورم نوسانات سریع در نرخ تبدیل ارز و احتمال افزایش قیمت یا کمیاب شدن ناگهانی کالا و مواد اولیه باعث ایجاد مشکلاتی در راه مذاکره و انعقاد قراردادهای دراز مدت خدمات یا تولید می شوند به عبارت دیگر قراردادی که در ابتدا اهداف و انتظارات طرفین را برآورده می سازد ممکن است بعدها به دلیل تغییر شرایط اقتصادی موجب کاهش و یا حتی از بین رفتن سود مورد انتظار یکی از طرفین شود و بنابراین برای او هیچ حاصلی جز مسئولیت به بار نیاورد بدین ترتیب موجب تعجب نیست که بازرگانان و مشاوران آنها برای کاستن از میزان خطرات نهفته در ذات قراردادهای بلند مدت تدابیری اندیشیده اند. از جمله این تدابیر درج شرایطی از قبیل شرط فورس ماژور و شرط عسر و حرج در قراردادها است نظریه عقیم شدن قرارداد نیز یکی از راههای کنترل نتایج وقایع پیش بینی نشده ای است که توازن اقتصادی معامله را بر هم زده است.