نوآوری های سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ضمان عقدی 1

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهدر این سلسله مقالات بر آ ن هستیم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شیعی در بخش مباحث حقوقی طی قرن معاصر را گزارش نماییم. جریان مذکور را از ملامحمد کاظم خراسانی آغاز کردیم و در شمار ههای قبل به نوآور یهای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختیم و مبحث وکالت را از نظر گذراندیم. آنچه در این مقاله از نظر میگذرد، صرفاً مواردی است که در مبحث ضمان عقدی، توسط سید طباطبایی برخلاف مشهو ر فقیهان به عنوان نظری بدیع بیان گردیده و لذا به نوعی سنت شکنی شده است.

عنوان مقاله [English]

 Tabatabei Yazdi’d theories in topic of GauaranteeSeyyed Mustafa MOHAGHEGH DAMAD(Persian text, P.P 11-34)

چکیده [English]

In this series of articles, we have undertaken to report on currentdevelopments in the thinking of Shi’e Ijtihads, in particular inthe area of contemporary civil issues and, especially,transactions. The flow of this discussion started from MullahMohammad-Kazem Khorasani and, in previous articles in thisseries, we have dealt with the innovations of SeyyedMohammad-Kazem Tabatabaei Yazdi with regard to the topic ofagency. In this article, we will address a number of cases relatingto contractual guarantees, an approach that is regarded bySeyyed Mohammad-Kazem Tabatabaei Yazdi as expressing newand modern theories which are regarded as opposite to theformer tradition.Keywords: Contractual guarantee, Solidarity (liabilitypartnership), Debt transfer, Obligation partnership, Promiseguarantee, Propriety guarantee.