اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهپس از گذشت بیش از بیست سال از امضای اولین قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز (قراردادهای نفتی) به طریق بیع متقابل و با آشکار شدن ضرور تهای مربوط به بازنگری در الگوی قراردادی مورد استفاده د ر ای ن بخش، تغییراتی در رویکردها و سیاستگذار یهای کلان کشور در حوزه نفت و گاز ایجاد شد و در نهایت وزارت نفت به موجب مجوزهای قانونی، کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران را تشکیل و نسبت به تجدید نظر در اصول این قراردادها و ارائه الگوی جدید اقدام نمود. شر ایط یا اصو ل عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران به تصویب هیئت وزیران رسید و به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ابلاغ شد. از جمله اهداف11 /08/ 1394در تاریخ الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، افزایش بهینه ظرفی تهای تولید نفت و گاز طبیعی به ویژ ه در میادی ن مشترک، اجرا ی طر ح ها ی اکتشاف ، توصیف ، توسعه و تولید و به ر هبرداری به صورت یکپارچه و برای طول عمر میدان، تشوی ق و حمای ت از جذ ب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری کشور با درجات مختلف خطرپذیری، فراهم نمودن زمینه انتقال دانش و فناوری روز در صنعت نفت ذکر شده است. در صورت تحقق این اهداف، م یتوان امیدوار بود، قراردادها ی آتی که بر مبنای این الگوی جدید طراحی خواهند شد، بستر مناسب تری را جهت تعامل میان کنشگران اصلی صنعت بی نالمللی نفت در ایران فراهم نمایند. مقاله حاضر اصول حاکم بر این الگوی قراردادی و عناوین ساختاری آن را بررسی و تحلیل می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principles and Structure of the New Iranian PetroleumContracts (IPC) ModelHamid Reza NIKHBAKHTSeyed HASSAN MOUSAVI(Persian text, P.P 35-69)

چکیده [English]

Now that approximately 20 years have passed from the date of signing thefirst buy-back contract, many developments and critical events haveoccurred in international political and economic arenas, and also in terms ofindustrial conditions, which should have been taken into consideration inoutlining any new arrangements for the restoration of relations between theNational Iranian Oil Company (NIOC) and international oil companies. Withregard to the above, an Act setting out the Tasks and Responsibilities ofPetroleum Ministry was approved in 2012. In Article 3 (3) (t) of this Act, theMinistry of Petroleum is explicitly authorized to "design new contractmodels" while Article 7 of the same Act stipulates that: "the generalprinciples of oil contracts are to be approved by the Board of Ministers".Supported by these legal authorizations, the Oil Contract RestructuringCommittee was formed by the Minister of Petroleum on 21 September 2013.This Committee introduced the general principles of the new IranianPetroleum Contract (IPC) model which was approved by the Board ofMinisters on 2 November 2015. The model mainly focuses on: increasingcrude oil and natural gas production capacity, especially in common fields;integrated implementation of exploration, appraisal, development,production and EOR/IOR projects for the lifecycle of the fields; fundraisingand up-to-date technology transfer with the presence of both Iranian firmsand foreign investors; and win-win investment with balanced risk andreward situation. In this article the structure of the new Iranian PetroleumContract (IPC) and the principles governing the model shall be reviewedwith an analytical approach.Keywords:Iranian Petroleum Contract (IPC) model, Ministry of Petroleum (Iran), Jointprojects, Inward investment

الف) فارسی و عربی
قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: » ؛ 1. درخشان، مسعود
دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی اسلامی سال ،« رویکرد اقتصاد مقاومتی
. ششم، ش دوم، بهار و تابستان 1393
،« منافع ملی و سیاست های بهره برداری از منابع نفت و گاز » ؛ 2. درخشان، مسعود
. مجلس و پژوهش، سال 9، ش 34
. نشر میزان، 1393 « حقوق نفت و گاز » ؛ 3. شیروی، عبدالحسین
ترجمه حمیدی یونسی، علیرضا، تهران، مؤسسه ،« نفت و حاکمیت ملی » ؛ 4. مومرد، برنارد
. مطالعات بین المللی انرژی، 1386
مطبعه الاداب فی النجف الاشرف، ،« تحریر الوسیله » ؛... 5. موسوی الخمینی، سید روح ا
1390 ه. ق.
. دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362 ،« جواهر الکلام » ؛ 6. نجفی، محمدحسین
. مجله حقوقی، 1376 ، ش 21 ،« آثار قوه قاهره و انتفای قرارداد » ؛ 7. نیک بخت، حمید رضا
مروری بر تنظیم قراردادهای دولتی (درحقوق تجارت بین » ؛ 8. نیک بخت، حمید رضا
الهیات و حقوق، 1384 ، ش 15 و . 16 ،«( الملل
طراحی الگوهای قراردادی جدید بر ای » ؛ 9. نیک بخت، حمید رضا و آرین، محمد
،« توسعه میادین هیدروکربوری ایران: بررسی و نقد قانون جدید وزارت نفت
. فصلنامه تحقیقات حقوقی، پاییز 1394 ، ش 71
ب) لاتین
10. David B. Spence, Corporate Social Responsibility in the Oil and Gas
Industry: The Importance of Reputational Risk, 86 Chi.-Kent. L. Rev
(2011), p 59. Available at:
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 اصول و ساختار الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
69
http://scholarship .kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol86/iss1/4.
11. Kamal M Al-Subhi Al-Harbi, "Sharing fractions in cost-plus-incentivefee
contracts",International Journal of Project Management, Volume 16,
Issue 2, April 1998, Pages 73-80.
12. Lin, C. Y. Ghandi, Abbas, "An Analysis of the Economic Efficiency of
Iraq's Oil Service Contracts", p 3. Published by University of California
(2012), Accessible at:
www.des.ucdavis.edu/faculty/Lin/Iraq_TSC_paper.pdf
13. Nakhle, Carole. "Licensing and Upstream Petroleum Fiscal Regimes:
Assessing Lebanon’s Choices", 2015, accessible at: http://www.lcpslebanon.
org/publications/1436792630-
edt_lcps_carol_n_policy_paper_2015_high_res.pdf
14. West, Jonny, "Oil Contracts, how to read and understand them", 2012, p
161. Accessable at : openoil.net/understanding-oil-contracts/