مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای سال 1394

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ازدحام صبحگاه روز دوم مهر ماه 1394 منا به کشته شدن حداقل 2070 حاجی از 27 کشور از جمله 464 زائر ایرانی متنهی شد. بررسی وقایع موجود این حادثه نشان میدهد که این حادثه به دلیل سوء مدیریت مقامات عربستان سعودی در برگزاری مناسک حجرخ داده است. لذا این پرسش مطرح میشود که آیا دولت عربستان سعودی با نقض تعهدات بین المللی خود برای جبران خسارات ناشی از حادثه منا دارای مسئولیت حقوقی است. مقاله با بهر هگیری متدولوژی فرضی و مشروط و با شناسایی تعهدات مرتبط باحادثه مزبور به دنبال اثبات این فرضیه است که مقامات مسئول برگزاری مناسک حج مرتکب نقض تعهدات بینالمللی شدهاند که به دولت عربستان سعودی قابل انتساب است؛ تعهداتی نظیر حق حیات، حق بر برخوردای از بهداش ت و خدمات درمانی، عدمتبعیض، و اطلاع و دسترسی کنسولی. مطابق یافتههای این مقاله دولت ایران میتواند و باید رسما به مسئولیت دولت عربستان سعودی استناد کند هرچند که مسئله استناد به مسئولیت با مسئله اجرای آن در واقعیت جامعه بینالمللی متفاوت است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

الف) فارسی
20 ، در: /07/ 1. احتمال وجود جان باختگان ایرانی در میان دفن شدگان، 1394
< http://tnews.ir/news/D64E49891759.html>
2. اوحدی: 45 پیکر دیگر از جان باختگان ایرانی فاجعه منا شناسایی شد/ پاسخ به احتمال بازداشت
2015 ، در: /10/ شدن مفقودان، 6
< http://www.khabareruz.ir/news/2798>
3. اوحدی: دفن 17 پیکر از جان باختگان ایرانی در عربستان، سه شنبه 21 مهر 1394 ، در:
اوحدی-دفن- 17 -پیکر- / http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/43303>
جان باختگان-ایرانی-عربستان>.
1394 ، در: /7/ 4. تعداد قربانیان حادثه منا به تفکیک کشورها، 21
< http://otaghkhabar24.ir/news/19198>.
5. زائر ایلامی بازداشت شده در عربستان آزاد شد، در
< http://www.khabareruz.ir/news/9545>.
6. سعید اوحدی (رئیس سازمان حج و زیارت ایران): وضعیت 25 مفقود ایرانی منا مشخص نیست ،
/ http://fararu.com/fa/news/ سایت خبری فرارو ، 14 آبان 1394 ، در: < 251876
اوحدی-وضعیت- 25 -مفقود-ایرانی-منا -مشخص-نیست>.
7. فضیحه: شرکه صهیونیه تعمل فی مک ه لتأمین حجاج بیت الله الحرام ، اسرار عربیه،
.<http://asrararabiya.com>
8. قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات، مصوب
19 دی ماه 1308 ، قابل دسترسی در وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران.
9 . وزیر بهداشت عربستان: حادثه منا ناشی از بی انضباطی حجاج بود، خبرگزاری دانشگاه آزاد
اسلامی ایران، پنج شنبه 2 مهر 1394 ، در:
< http://tnews.ir/news/42EB48832588.html?old=1>.
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 مسئولیت بی نالمللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای 1394
143
ب) لاتین
10. Affaire berü c. Turquie, ECHR, Deuxième Section, 11.01.2011, at:
< http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102689>.
11. Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of
the Congo), ICJ Reports 2010.
12. Almajal G4S contributes to the Saudi Road Safety Event, 01 May 2014,
at:<http://www.g4s.com.sa/enSA/Media%20Centre/News/2014/Saudi%2
0Road%20Safety%20Event/ >.
13. Asrar arabiya: G4S to secure pilgrimage in Saudi Arabia, Tuesday, 24
September 2013, at: <https://www.middleeastmonitor.com/news/middleeast/
7502-asrararabiya-g4s-to-secure-pilgrimage-in-saudi-arabia>.
14. At U.N., Iran's Rouhani calls for investigation into Haj crush, Reuters, 27
Sep. 2015, at:
<http://www.reuters.com/article/2015/09/27/us-un-assembly-iran-hajidUSKCN0RQ0JV20150927>.
15. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of
America), Judgment of 31 March 2004.
16. Case of Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Inter-American Court of
Human Rights, Judgment of November 25, 2000 (Merits).
17. Case of Giuliani and Gaggio v. Italy, European Court of Human Rights,
GRAND CHAMBER, 24 March 2011, Para. 251. At: <
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104098>.
18. Case of the Moiwana Community v. Suriname, Inter-American Court of
Human Rights, Judgment of June 15, 2005.
19. CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable
Standard of Health (Art. 12), Adopted at the Twenty-second Session of
the Committee on Economic,Social and Cultural Rights, on 11 August
2000, (Contained in Document E/C.12/2000/4)
20. Commission, 2001, vol. II, Part Two.
21. Constitution of the World Health Organization, 22 July 1946, preamble,
at: < http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf >.
22. D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Fifth edition,
Sweet and Maxwell Bub., London, 1998.
23. Death toll in Saudi hajj disaster at least 2,070: Reuters tally, Reuters, 29
October 2015, at:
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 مسئولیت بی نالمللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای 1394
144
<http://www.reuters.com/article/2015/10/29/us-saudi-hajidUSKCN0SN2F020151029#
sTg2V7UpU4aExEko.97 >.
24. Death toll in Saudi hajj disaster at least 2,070: Reuters tally, Reuters, 29
October 2015, at:
<http://www.reuters.com/article/2015/10/29/us-saudi-hajidUSKCN0SN2F020151029#
sTg2V7UpU4aExEko.97 >.
25. Declaration on the human rights of individuals who are not nationals of
the country in which they live, G.A. Res. A/RES/40/144, 13 Dec. 1985.
26. Draft articles on Diplomatic Protection, Official Records of the General
Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 10 (A/61/10), 2006.
27. Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful
Acts, Yearbook of the International Law
28. Drafting history of Universal Declaration of Human Rights, at:
<http://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/udhr/udhr_general/drafting_histor
y_10.html >.
29. Factsheet – Right to life, European Court of Human Rights, Press Unit,
June 2013, P.5, at:
< http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Life_ENG.pdf>.
30. Felipe and Evelyn Pestaño v. The Philippines, Communication
No. 1619/2007, U.N. Doc. CCPR/C/98/D/1619/2007 (2010), at: <
https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1619-2007.html>.
31. General Comment on Art. 6 of ICPCR, No.6, Human Rights Committee,
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 30 April 1982, at:
<http://ccprcentre.org/doc/ICCPR/General%20Comments/HRI.GEN.1.Rev.9
(Vol.I)_(GC6)_en.pdf>.
32. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, New York, 7 March 1966.
33. Jasinskis v. Latvia, ECHR, judgment of 21.12.2010.
34. Kayak v. Turkey, ECHR, 10.07.2012, at: < http://hudoc.echr.coe.int/engpress?
i=003-4016232-4682097#{"itemid":["003-4016232-4682097"]} >.
35. Kemaloglu v. Turkey, ECHR, 10.04.2012, at: <
http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-3907391-
4511173#{"itemid":["003-3907391-4511173"]} >.
36. Kingdom of Saudi Arabia, The Ministry of Hajj Portal, (visited at 28
Oct. 2015) at:
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 مسئولیت بی نالمللی دولت عربستان سعودی برای واقعه منای 1394
145
<http://haj.gov.sa/en-
US/Information/AboutMinistry/Sectors%20OfMinistry/Pages/AboutMini
stry.aspx>.
37. Kingdom of Saudi Arabia, The Ministry of Hajj Portal, (visited at 28
Oct. 2015) at:
<http://haj.gov.sa/en-
US/Information/AboutMinistry/Sectors%20OfMinistry/Pages/AboutMini
stry.aspx>.
38. LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment of 27 June
2001.
39. M. Magdalena Sepúlveda, The nature of obligations under the
international covenant on economic social and cultural rights, Oxford,
New York, 2003.
40. McCann others v. the United Kingdom, 18984/91 [1995] ECHR 31 (27
Sep. 1995), Para. 161, available at:
<http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1995/31.html>.
41. McKerr v. The United Kingdom, 28883/95 [2001] ECHR, (4 May 2001),
available at: <www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/2001/329.html>.
42. Osman v. the United Kingdom, ECHR, 28.10.1998.
43. Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
44. Saudi Arabian Hajj stampede death toll rises, Aljazeera, 26 September
2015, < http://www.aljazeera.com/news/2015/09/saudi-arabian-hajjstampede-
death-toll-rises-150926130030311.html>.
45. Saudi Arabian Hajj stampede death toll rises, Aljazeera, 26 September
2015, < http://www.aljazeera.com/news/2015/09/saudi-arabian-hajjstampede-
death-toll-rises-150926130030311.html>.
46. Stampede of pilgrims in Mina, near the holy city of Makkah , Ministry of
Health Portal, Kingdom of Saudi Arabia, Press Release, 24 September
2015, at:
<http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-
2015-09-25-020.aspx>.
47. Kingdom of Saudi Arabia, The Council of Ministers Resolution no. 93,
dated 10/6/1420 A.H.; The Council of Ministers Resolution no. 179,
dated 26/6/1429 A.H.