مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیدهمسئولیت در روابط کارگر و کارفرما ب ه مانند همه روابط حقوقی مسئله مهمی است. وقوع حوادث محیط کار چاره ناپذیر است و در حال حاضر با توجه به نظام مسئولیت مدنی کشور ایران، بار مسئولیت بر کارگر یا کارفرما اجتنا بناپذیر، در این راه، نصوص قانونی خاص ،مبانی فلسفی و قواعد عمومی مسئولیت، روشن کننده نتیجه خواهد بود. در نظام حقوقی ایران عل یرغم مسئولیت سنگینی که کارفرما در برابر کارگر دارد، مسئولیت کارگردر این رابطه از بین نمیرود. هرچند اثبات آن در سایه مسئولیت سنگین کارفرما سخت میگردد، کارگر هنوز بر اساس قواعد عمومی م یتواند مسئول قرار گیرد. با توجه به ویژگیهای این رابطه مسئولیت های خاص نیز در کنار چهره خاص قواعد عمومی برایکارگر ایجاد می شود، از یک طرف کارگر نسبت به انجام وظیفه شغلی خود متعهد است و برخی از مسائل این تعهد از جمله اعتصاب کارگران در نوع خود خاص است، همچنین با توجه به حوادث ناشی از کار مسئولیت کارگر در این زمینه نیز مورد بحث است و م یتوانددر حال تهای مختلف تصور گردد. در اکثر کارهای علمی در زمینه مسئولیت مدنی در روابط کار، همیشه تأکید بر مسئولیت مدنی کافرما بوده است و به نوعی مسئولیت کارگر همیشه در بوته ابهام قرار داشته است. این مقاله سعی در روشن نمودن  موضوع مسئولیت کارگر در برابر کارفرما دارد و از روش توصیفی تحلیلی در این راه سود برده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

Liability in labour relations between an employer and employee, such asother legal issues, is important. Work injuries are unavoidable and, now, inaccordance with Iranian liability law the burden of that liability on theemployer or employee is ineluctable. In this way, special rules, aphilosophical basis and general rules clarify the outcome. In Iranian law, inspite of a heavy liability of the employer in front of an employee, withregard to existing laws on this ground, liability of any employee exists and,on the basis of general rules, the employee is still held liable. As for thequality of this relationship, in spite of general rules a special liability alsoaccrues for the employee. Employees are obliged to undertake the duties oftheir job and have responsibility with regard to some other subject matterssuch as, in particular, strike ac. With regard to work accidents, the liability ofemployee is involved and can be imagined under various conditions.

الف) فارسی
1. بازگیر، یدالله ؛ قانون مجازات اسلامی در آیینه آرا دیوان عالی کشور – 2قتل
شبه عمد و خطای محض، تهران: انتشارات ققنوس، 1376
. 2. بادینی، حسن؛ فلسفه مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1384
3. حسینی نژاد ، حسینقلی ؛ مسئولیت مدنی ، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید
. بهشتی، 1370
4. خدابخشی، عبدالله؛ جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی ، تهران :
. انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1392
. 5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، تهران: انتشارات گنج دانش، 1388
.1372- 6. عراقی، عزت الله؛ حقوق کار، تهران: انتشارات سمت، 1392
مجله اندیشه های ،« رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران » ؛ 7. علیزاده، عبدالرضا
حقوقی، بهار و تابستان 83 ، ش ششم.
8. صفایی، حسین و رحیمی، حبیب الله؛ مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، تهران :
. انتشارات سمت، 1390
9. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی امور
. کیفری، تهران: انتشارات جنگل، 1389
. 10 . کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387
. 11 . کاتوزیان، ناصر؛ مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390
ب) لاتین
12. Andrew, C. Bell, employment law, London: Maxwell & sweet published, 2006.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما
200
13. Alexandru POPA, “The Liability of the Employer and the Liability of the
Employees between Civil Law and Labour Law, Theoretical and
Applied”Economics Volume XVII No. (543), pp. 133-140,2010.
14. Arabella, Stewart, Mark, Bell, The Right to Strike: A Comparative Perspective,
Liverpool: institute briefing published, (2008) available at:
www.ier.org.uk/.../The+Right+to+Strike+A+Comparative+Perspective.pdf(l
ast visited on 08/09/2014,).
15. BOB, SIMPSON ,Economic Tort Liability in Labour Disputes: The
Potential Impact of the House of Lords’ Decision in OBG Ltd v Allan,
London, Industrial Law Journal, Vol. 36, No. 4,( December 2007)
Industrial Law Society.
16. Bryn Perrins, M.A, Labour relations law now, London: butterworths
published, 1975.
17. Carmen La Macchia, The Right to Strike in the EU The complexity of
the norms and safeguarding efficacy, Roam: Fabrizio Solari© Copyright
by Ediesse, 2011.
18. Christophe rade, France quercy, Droit du travail et responsibilite civile,
Bordeaux: universite Bordeaux, 1997
Fairest, P., Guide to the Consumer Protection Act, 1987. London: Croner, 1988.
19. H.Collins, K.D, Ewing, A.McColgan, Labour Law Text and Materials,
Oxford: Hart Publishing, 2005.
20. IE catte, Legislation professionnelle et social, Paris.1965
21. James Holland, Employment Law, United Kingdom: Oxford University
Press, 2013.
22. Jane, Hughes, Partner, Strict and Absolute Liability - Employer’s
Obligations under the Provision and Use of Work Equipment Regulations
1998,2008, Collyer Bristow LLP, 2008.
23. Jacques, ghestin, sirey, Droit du travail, Paris, 1972
24. Librire, dareceail, sirey, Triate theorique et pratique de laresponsibilite
civile, T2, paris.1949.
25. OTTO, KAHN-FREUND, Stevenson, Labour relations and the law.,