تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه رسان هها ب هعنوان یکی از عناصر بسیار تعیی نکننده در جریان انتخابات و نتایج آن جایگاه خود را تثبیت نمود هاند. ب هرغم کارکردهای مثبت رسان هها در حیات فرد و جامعه، و به ویژه در عرص ههای سیاسی، مانند انتخابات، نظارت بر دولت و پاسخگو بودن آن، حضور و فعالیت بی قید و شرط و غیر متعهدانه رسانه ها میتواند اثرات نامطلوبی نیز به همراه داشته باشد. بر همین اساس، وجود یک نظام حقوقی که چارچوب فعالیت و محدودیتهای آن راتعیین نماید، ضروری به نظر م یرسد. البته، این چارچوب و محدودی تها نباید اصول آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و شفافیت را خدشه دار نماید؛ امری که به نوبه خود مستلزم پیش بینی محدودی تهای ضروری و حداقلی و تفسیر مضیق آنها است. نظام حقوقی حاکمبر فعالیت رسان هها در عرصه انتخابات با توجه به نوع و حوزه و گستره رسانهها و نوع انتخابات و همچنین تفاو تهای جوامع، دارای تنوع و تکثر قابل توجهی است. با وجود این، تعهد رسانهها به اطلاع رسانی، آموزش و معرفی و تبلیغات انتخاباتی احزاب و کاندیداها دریک فضای سالم، شفاف، برابر و منصفانه هنوز با چال شهای بسیاری مواجه بوده، و قوانین و مقررات مربوط تاکنون نتوانست هاند این مهم را محقق نمایند؛ امری که البته مؤید ضرورت همکاری و فعالیت داوطلبانه رسان هها (خود تنظیمی) از طریق پایبندی به حقوق نرم در راستای تحقق این مهم در کنار چارچوب حقوقی مزبور است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

Aujourd'hui, les médias, comme l'un des éléments cruciaux dans le processusélectoral et ses résultats, ont consolidés leur position. Malgré des effetspositifs de la présence des médias dans l’espace électoral (notammentcomme un instrument pour les partis et les candidats afin de se faireconnaitre dans la campagne électorale) la présence inconditionnelle et nonengagés des médias pourrait aussi avoir des effets destructifs. Enconséquence, il semble indispensable d’avoir un système juridique pourencadrer leurs activités et déterminer ses limites, lesquelles devraient quandmême être exceptionnelles et minimales ayant des critères objectifs face auxprincipes de la liberté d’expression et d’information, et de la transparence.Le système juridique régissant les médias dans les activités électorales enfonction du type et de la portée et la gamme des médias et les élections, ainsique les différences entre les pays, avec une diversité considérable. Toutefois,le respect de l'obligation des médias pour informer, éduquer et d'introduirede la campagne électorale des partis et des candidats dans un environnementsain, transparent, juste et équitable dans un cadre juridique se heurte encore àde nombreux défis ; et les lois et règlements concernés ont jusqu'ici échoué àremplir cette importante tache, ce qui bien sûr confirme la nécessité d'unecoopération volontaire des médias afin de remplir leurs devoirs parintermédiaire de règles du soft law dans le cadre de la self-régulation à côtédu cadre juridique classique issu du hard law lequel intervient de manière

الف) فارسی
1. گودوین گیل، کای اس ( ترجمه سید جمال سیفی و سید قاسم زمانی )؛ انتخابات آزاد و
منصفانه در حقوق و رویه بی نالمللی، شهر دانش، چ دوم، 1386
2. یاوری، اسدالله؛ جزوه درسی حقوق نظام های انتخاباتی، دانشکده حقوق دانشگاه
. شهید بهشتی 1390
3. یاوری، اسدالله؛ درآمدی بر مفهوم تنظی مگری حقوقی، فصلنامه مطالعات حقوق
.684- تطبیقی، دوره 5، ش 2، پاییز و زمستان 1393 ، ص 265
ب) لاتین
4. Bougnoux B., Médias et démocratie,(in Information, médias et Internet)
Cahiers français, La Documentation française, 2007, n° 338.
5. Brousseau E., Régulation de l'Internet : L’autorégulation nécessite-t-elle
un cadre institutionnel ? Economie de l'Internet, Revue Economique, N°
Spécial, Septembre 2001.
6. Clarck A., Les réseaux sociaux (publication n° 2010-10 F), Canada,
Bibliothèque du Parlement, mars 2010.
7. Commonwealth Observer Group, The Presidential and Parliamentary
Elections in Sierra Leone, 26-27 February 1996, Secrétariat du
Commonwealth, Londres, 1996.
8. Commonwealth Observer Group, The Union Presidential and
Parliamentary Elections in Tanzania, 29 October 1995, Secrétariat du
Commonwealth, Londres, 1996.
9. Conseil de l'Europe, «Recommandation CM/Rec (2011) 7 du Comité des
Ministres aux États membres sur une nouvelle conception des médias»,
2011.
10. Déclaration adoptée par l'Association de la presse quotidienne
canadienne en 1977, révisée en 1995.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات
231
11. Dussauge B., Analyse médiatique des élections présidentielles, Club
Intelligence Economique et Stratégique - AAE IAE de Paris, 2007
(http://www.iae-paris.org/clubs_temp/95/Compte_rendu_du_08-03-
2007.cr.pdf)
12. Englebert J., Le statut de la presse : Du droit de la presse au droit de
l’information, Rev. Dr. ULB, n° 35 – 2007.
13. Francis Balle, Les médias, Presses Universitaires de France « Que saisje
? », 2012.
14. Guy S. Goodwin-Gill, Code de conduite pour les élections ; L’Union
interparlementaire, 1998.
15. Huyghe F-B, Médias, pouvoirs et stratégies, P. 56
(www.huyghe.fr/dyndoc_actu/45a802b9b0ad3.pdf).
16. International Media Support, Media and Democracy Group et Réseau
Liberté ; Auprès des médias en période d’élections, 2006.
17. Kelly M., Mawwoleni G., et Euromedia Research Group,. The Media in
Europe – The Euromedia handbook Londres, Sage Publications, (3ème
éd) (2004).
18. Lang Y., Médias et élections, Edition du Conseil de l’Europe, 1999.
19. Le réseau du savoir électoral et l’encyclopédie ACE, Médias et élections,
3ème éd. 2012. (www.aceproject.org)
20. Organisation internationale de francophonie, Guide pratique de
journaliste en période électorale, 2011
(http://www.francophonie.org/IMG/pdf/RSF_GUIDE_125x160_BD.pdf).
21. Protocole de Lusaka, Annexe 6, Point 11.4 de l'ordre du jour:
Réconciliation nationale. Pt. 11,3.
22. Rapport du Groupe de haut niveau sur la liberté et le pluralisme des
médias, Des médias libres et pluralistes pour soutenir la démocratie
européenne, 2013 (https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digitalagenda/
files/HLG%20report_fr.pdf).
23. Rapport final de la Mission d'observation électorale de l'OEA lors des
élections législatives et municipales en Haïti (1995), s. 3.7.
24. Sayare S., French media question election reporting rule, New York
Times, 20 avr. 2012 (www.nytime.com/2012/04/21/world/Europe/French)
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 تحلیلی حقوقی بر نقش و جایگاه رسان هها در انتخابات
232
25. Schudson M., The Power of News. Cambridge: Harvard University Press,
1996.
26. Schudson M., News and Democratic Society: Past, Present, and Future
pp. 8-9 (www.iasc-culture.org/eNews/2009_10/Schudson_LO.pdf)
27. Tiberj V et Vedel T., Les médias et l’image des candidats: Une
exploration des effets de la Télévision, Centre de recherche de sciences
politiques, 2007.
28. UNDP., Médias et élection (Guide pour les praticiens électoraux), 2012,
p 21. (www.undp.org/content/.../undp/.../2119-UNDPMedia_
Election_FR-LR.pd. MÉDIAS
29. United States Code, 2006 Edition, Supplement 5, Title 47 -
TELEGRAPHS, TELEPHONES, AND RADIOTELEGRAPHS, §312(7).
30. Vincent Tiberj et Thierry Vedel; Les médias et l’image des candidats,
Centre de recherches politiques de Sciences Po. 2007.
31. Von Dewall, Gustaf, Press Ethics: Regulation and Editorial Practice,
Düsseldorf, European Institute for the Media, 1997, EIM Media
Monograph 21.
32. Williamson Andy, Miller L and Fallon F., Behind the digital campaign,
Londres: Hansard Society, 2010.