حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه درکتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جرمشناسی همواره بر حقوق کیفری تأثیرگذار بوده است. چنا نکه شماری از راهبردها و شیوه های پاسخ دهی به بزهکاری در اثر نظریه ها و آموزه های آن شکل گرفته و یا متحول شده اند. تعلیق اجرای کیفر، تعویق صدور حکم کیفری، آ زادی مشروط و ب هطور کلی رو شهای فردی سازی پاس خهای عدالت کیفری از جمله شاخ صترین این تأثیرگذاریها بشمار میروند. به این ترتیب،شماری از آموز ههای جر مشناسانه به شکلهای مختلف به هنجارمند شدن » عرصه قانو نگذاری کیفری راه یافت هاند، به گون های که م یتوان از سخن گفت.بنابراین،آموز ههای جر مشناسانه از حالت نظری صرف « یافت ههای جر مشناسانه خارج شده وبه صورت یک سا ز وکار و نهاد حقوقی و در واقع قاعده حقوقی درآمده اند.در پهنه حقوق کیفری ایران توجه به یافت ههای جر مشناسانه در فرایند تدوین مقررات کیفری تازه تصویب شده جد یتر از گذشته شده است. در این میان، کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 از اصلی ترین مصوبه های قانو نگذار در این عرصه است که شماری از آموزه های نظری و کاربردی این شاخه را به رسمیت شناخت ه است تا به این واسطه تحلیلهای جرمشناسانه درفرایند پاسخ دهی به جرم هم بکار آید.در این نوشتار،برای تبیین رویکرد مقنن، حقوق یسازی یافت ههای جر مشناسی نظری (الف) و جرمشناسی کاربردی (ب) در کتاب اول قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی  میشوند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

Criminology has always had an impact on criminal law. As aconsequence, some strategies and methods for the control ofcriminality have evolved on the basis of the theories and findings ofthis field. Probation, delay in sentencing, conditional discharge andthe individual tailoring of criminal justice responses are someexamples of the topics resulting from such impacts. In this way,certain criminological theories and findings enter penal legislation,and this can be regarded as the normalization of criminologicalfindings. In Iranian criminal law, these findings are recognized in theprocess of approval of the Iranian Penal Code. The first Book of theIslamic Penal Code of 1392 is the main statute within Iranian criminalpolicy that has recognized these findings. In this article, thelegalization of theoretical and practical criminological findings isstudied.  

الف) فارسی
1. آشوری، محمد؛ جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چ نخست،
.1382
2. ابراهیمی، شهرام؛ جرم شناسی پیشگیری، ج نخست، نشر میزان، چ نخست، . 1390
3. بابایی، محمدعلی؛ جرم شناسی بالینی، نشر میزان، چ دوم، . 1390
4. غلامی، حسین؛ تکرار جرم (بررسی حقوقی- جرم شناختی)، نشر میزان، چ دوم،
1387.
5. غلامی، حسین؛ عدالت ترمیمی، انتشارات سمت، چ نخست، . 1385
6. کسن، موریس؛ اصول جرم شناسی، ترجمه میرروح ا... صدیق، نشر دادگستر، چ نخست،
1385.
7. گسن، رمون؛ جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، ناشر: مترجم، چ نخست،
1370.
8. گسن، رمون؛ مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، ناشر: مترجم، چ نخست،
1370.
9. لپز، ژرار و فیلیزولا، ژینا؛ بزه دیده وبزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کردعلیوند و احمد
محمدی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ نخست، . 1379
10 . محتشمی، ندا؛ نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی و سیاست جنایی، مجمع علمی
. و فرهنگی مجد، چ نخست، 1391
11 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛تعامل جرم شناسی و حقوق کیفری، دیباچه در: سوتیل ،
کیت و دیگران؛ شناخت جرم شناسی ، ترجمه می رروح ا... صدیق، نشر دادگستر، چ
. نخست، 1383
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه ...
258
12 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ از حقوق کیفری تا حقوق کیفری صغار، دیباچه در:
عباچی، مریم؛حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد ، مجمع علمی و
فرهنگی مجد، چ دوم، . 1388
13 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛کیفرهای جامعه مدار،دیباچه در: بولک، برنار؛کیفرشناسی،
. ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چ پنجم، 1385
14 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین ؛کیفرشناسی نو - جرم شناسی نو؛ درآمدی بر
سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، در: تازه های علوم جنایی (مجموعه
. مقالات)، نشر میزان، چ نخست، 1388
15 . نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛ جرم شناسی درآغازهزاره سوم،دیباچه در: مگ وایر،
مارکودیگران؛ دانشنامه جرم شناسی آکسفورد،ترجمه حمید رضا ملک محمدی ، ج
. نخست، چ دوم،نشرمیزان، 1390
16 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛تقریرات مباحثی در علوم جنایی ، به کوشش شهرام
. ابراهیمی، ویراست هفتم، 1391
17 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین ؛جرم شناسی حقوقی ، در: دایره المعارف علوم جنایی
(مجموعه مقاله های تازه های علوم جنایی)، کتاب دوم، نشر میزان، چ نخست، . 1392
18 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین ؛درباره سیاست جنایی افتراقی ، دیباچه در: لازرژ،
کریستین؛درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ چهارم،
. نشر میزان، 1392
19 . نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ درآمدی بر پژوهش در نظام عدالت کیفری:فرصت ها
. و چالش ها،دربایسته های پژوهش در نظام عدالت کیفری،نشر میزان،چ نخست، 1392
20 . نجفی ابرندآبادی،علی حسین(زیر نظر)؛ دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از
. جرم،نشر میزان،چ نخست، 1393
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 حقوقی سازی یافته های جرم شناسانه ...
259
21 . نجفی ابرندآبادی،علی حسین؛ جرم شناسی در آغاز هزاره سوم، دیباچه در: مگ وایر ،
مارک و دیگران؛ دانشنامه جرم شناسی آکسفورد، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی ، ج
. نخست، چ دوم، نشرمیزان، 1393
22 . نیازپور، امیرحسن؛ نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم ، در:
مجموعه مقاله های پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی؛ با تأکید بر نقش پلیس ، چاپخانه
. معاونت آموزش ناجا، چ نخست، 1388
. 23 . نیازپور، امیرحسن؛ توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، چدوم، 1392
24 . هوساک، داگلاس؛ جرم انگاری افراطی ، ترجمه محمد تقی نوری، مجمع علمی و
. فرهنگی مجد، چ نخست، 1390
ب) لاتین
25. Carrabine, Eamonn and others, criminology (a sociological introduction),
routledge publisher, 2009.
26. Chambliss, William J., The Blackwell companion to criminology,
Blackwell publisher, 2007.
27. Jones, Stephen, criminology, Oxford university press, 2006.
28. Regoli, Robert M. and Hewitt, John D., Exploring criminal justice, Jones
and Bartlett publisher, 2007.
29. Siegel, Larry J. and Senna, Joseph J., introduction to criminal justice,
Thomson and Wadsworth publisher, 2008.
30. Siegel, Larry. J., criminology, Thomson and Wadsworth publisher, 2009