اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات بین المللی مربوط به پیشگیری کنشی از جرائم مواد مخدر (در پرتو حق بر سلامت)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، جزء چالش برانگیزترین معضلات پیش روی بشر امروزی است و دول تها در سطح ملی، منطق های و بین المللی کوشیده اند به هر ترتیب ممکن، با این پدید ه های مخرب و ناگوار که متأسفانه آثار و عواقب بسیار شومی برای جوامعانسانی نیز دارند مقابله کنند. امروزه بسیاری به این نکته مهم اعتقاد و بر آن اصرار دارند که مواد مخدر و جرائم مواد مخدر، به ویژه تحقق یک حق مسلم و مهم بشری را با مانع و چالش جدی مواجه میسازند یعنی حق بر سلامت. آنچه در کنوانسیو های سه گانهمربوط به مواد مخدر نیز قابل رؤیت است، تأکید بر همین موضوع است. بر همین اساس، دولتها متعهد به ایفای برخی وظایف شد هاند تا به نحو مؤثرتر و کارآمدتر با جرائم مواد مخدر به ویژه قاچاق آنها در سطح فراملی مقابله کنند. این تعهدات را م یتوان به دو دستهتعهدات ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرائم مواد مخدر و تعهدات مربوط به مرحله پس ازوقوع این جرائم تقسیم کرد. تعهدات دسته اول که آنها را تعهدات به پیشگیری کنشی ازجرائم مواد مخدر نام نهاد هایم، عبارتند از سازوکارهایی که با محوریت دو حق سلامت درهمه ابعاد و با همه مقتضیاتشان به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مواد مخدر به کار  میروند و عملیاتی میشوند. در این نوشتار، اقداماتی که دولت ایران به عنوان یک عضوجامعه بین المللی برای پیشگیری کنشی از وقوع جرائم مواد مخدر به اجرا درآورده است را بررسی میکنیم با توجه به این نکته که ایران اتفاقا به دلیل قرار گرفتن در هلال طلایی، با جرائم مواد مخدر بسیار درگیر بوده و هزینه های انسانی و غیرانسانی زیادی هم پرداخت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

چکیده [English]

Drugs and drug-related crimes are among the greatest challenges facinghumankind and States, acting at the national, regional and internationallevels, have tried to combat these devastating phenomena with undesirableoutcomes for human societies. Today, most people believe that drugs anddrug-related crimes endanger one of the most important rights provided inhuman rights, namely the right to health. This is the common theme in thethree international Conventions related to drugs. Accordingly, States haveaccepted obligations effectively to combat drug-related crimes, especially atthe transnational level. These obligations can be divided into two categories:before such crimes occur and after the occurrence of such crimes. The firstcategory of obligations, which may be called preventive obligations,comprises those mechanisms that are applied with the aim of preventingdrug-related crimes from occurring. In this article, the activities of Iran forpreventing drugs related crimes are examined, with due consideration to thefact that Iran is situated in the ‘Golden Crescent’ and has paid considerablehuman and material costs for this reason 

الف) فارسی
1. ابراهیمی، صمد ( 1391 )؛ حق بر سلامتی، انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، قم، چ اول.
2. اردبیلی، محمدعلی ( 1383 )؛ حمل و تحویل تحت نظارت، نشر میزان، چ اول.
3. افراسیابی، علی ( 1389 )؛ پارادایمهای حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم ، فصلنامه
مطالعات پیشگیری از جرم، س 5، ش 17 ، زمستان.
4. امیرخیزی، محمدرض ا ( 1378 )؛ اقدام های جامعه بین المللی در مبازه با مواد مخدر،
مجله سیاست خارجی، سال 1378 ، ش 51 ، پاییز.
5. پلاسعیدی، پریا ( 1392 )؛ تحریم های یک جانبه و حق بر توسعه، پایان نامه کارشناسی
ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
6. ترابی، یوسف ( 1380 )؛ اعتیاد، تهدیدی آشکار بر امنیت ملی، فصلنامه دانش انتظامی،
ش 9، تابستان.
7. توبی، بریژیت ( 1388 )؛ حق بر بهداشت، ترجمه علی کمالی، انتشارات مجد، چ اول.
8. زارعی، مرتضی ( 1389 )؛ بررسی ابعاد حقوقی حق بر سلامت به عنوان یکی از
حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران.
9. ستوده لنگرودی، نسرین ( 1380 )؛ بررسی قواعد حقوق بین الملل در جهت تضمین
حق بر توسعه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید
بهشتی.
10 . شایگان، فریده ( 1388 )؛ حق توسعه، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، چ اول.
11 . عسگری، پوریا و امیر ساعد وکیل ( 1383 )؛ نسل سوم حقوق بشر (حقوق
همبستگی)، نشر مجد، چ اول.
NOORMAGS
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات ...
308
12 . غنجی، علی ( 1379 )؛ تحلیلی بر تحویل کنترل شده، فصلنامه دانش انتظامی (نشریه
دانشگاه علوم انتظامی)، ش 2 و 3، تابستان و پاییز.
13 . کاسسه، آنتونیو ( 1373 )؛ حقوق بین المللی در جهان نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان،
انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، چ اول.
14 . کلهر، سمیر ا ( 1388 )؛ شکاف های منطقه ای در نگرش ایرانیان به مصرف مواد
مخدر، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ش 7، پاییز.
15 . مختاریان، حسن ( 1382 )، اثرات تجارت مواد مخدر بر تثبیت اقتصاد کلان، مجله
اعتیادپژوهی، س اول، ش 4، پاییز.
16 . مولایی، یوسف ( 1381 )؛ حق توسعه و جهان شمولی حقوق بشر ، مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 56 ، تابستان.
ب) لاتین
17. Center for economic and social rights (1994), rights violations in the
Ecuadorian amazon.
18. Cros E., Hecor (1992), The right of Development as a Human right,
in: Human Rights in the world Community, edited by Pilchard Clued and
Burms H., western Philadelphia, University of Pensylvania Press.
19. Denters, Erik (1998), International Law and Development, Martinus
Nijhoff publishers.
20. Dorfman, L. & Others (2005), More than a message: Framing Public
Health Advocacy to change corporate practices, Health Education &
Behavior, vol. 32(3).
21. Francisco E. Thoumi(2004), Political Economy & Illegal Drugs in
Colombia , vol.2., Lynne Rienner Publishers Inc., Boulder, Colorado, 4th
eds.
22. Gary S. Backer and Others(2004), The Economic Theory of Illegal
Goods: the Case of Drugs, NBER Working Paper, No. 10976, Issued in
December 2014, available at: //http:www.nber.org/papers/w10976,
Cambridge.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 72 اقدامات قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران در ایفای تعهدات ...
309
23. George P. Smith(2008), Human Rights and Bioethics: Formulating a
Universal Right to Health: Health care or health protection?
Vanderbilt Journal of Transnational Law, No. 38.
24. Labontee, R. & Others (2009), Trade and Health, In: Williams, O.P. &
Kay, A., (eds.), Global Health Governance: Crisis, Institutions and
political economy, London, Palgrave Mc. Millan.
25. Some of Authors (2013), study on judicial cooperation and
extradition of drug traffickers European commission, publication
office of the European union.
26. Taylor, S., Wealth (2009), health and equity, university of London,
WC1E6BT.
27. Yong, Jeffery (2013), Obamacare Benefits Enrollment will Start
Slowly: White House Predicts, the Huffington Post, Retrieved October 2.