از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولت‌های سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بین‌الملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه می‌توانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولت‌های استبدادی که ریشه در انقلاب‌های اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق به‌ویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصل‌اش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع به‌ویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب به‌عنوان «حق» یاد می‌شود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ به‌نظر می‌رسد که با تحولات حقوق بین‌الملل این پدیده‌ها نه فقط در قالب «حق» بلکه به‌عنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چون‌که اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه به‌نظر می‌رسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظام‌های سیاسی به‌مثابه یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظام‌های سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت به‌عنوان وسیله‌ای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب به‌مثابه حربه‌ای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافته‌های این پژوهش و پاسخ به سؤال مطروح در فوق است به پایان می‌رسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشم‌پوشی بوده، ذاتی حیات توأم با منزلت و کرامت «مردم» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

فهرست منابع
منابع فارسی
.5 انتشارات مجد، تهران، چ چهارم، ،» حقوق سازمان های بین المللی « ؛ بیگ زاده، ابراهیم
.5939
.0 مردم ب مثاب قدرت مؤسس: از روسوی انقلاب آفرین تا « ؛ قاری سید فاطمی، سید محمد
مقال ب صورت پیش نویس است ک نویسنده محترم آن را در اختیار (» کانت انقلاب گریز
منابع انگلیسی
9. M,Baye Keba ''Les droits de L’homme en Afrique'', éd. APedone, Paris, 5330.
9. CHD, Décision No 519/29 du 01 mars 5332, Affaire B.ominayak et La Bande du Lac Lubicon C/Canada, RUDH, 5335.
1. CHD, Décision No 39/0222 du 01 Juillet 0220, Affaire Gillot C/France, A/519/92, VOL II, 0220.
1. Parent Genviene ''Renvoi relatif al la sécession du Québec'', 5332, 0
R.C.S.
9. La Déclaration 5159 sur l’octroi de l'independence aux pays et Peuples coloniaux'' du 51 Décembre 5312.
2. La Déclaration 0101 relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la charte de Nations unies.
3. CIJ ''Affaire de Timor oriental (Portugal C/Australie), arrêt du 92 Juin 5331, Recueil 5331.
52. CIJ, ''Affaire de conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo'', op. cit.
55. Politique d’Aristide, traduit en français Par Bathélemy Saint Hilair J 9e édition, Paris, 5299.
50. D’Aguin Thomas ''Somme Théologique'', 9 vol, Le Cerf, Paris 5329-
5321.
فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره 76 از تعیین سرنوشت تا مقاومت در مقابل سرکوب
91
59. Lock John ''Traité' du gouvernement civil'' 5312, éd Française, C.Volland éd. Paris, 5220.
59. Rousseau Jean-Jacques ''Du Contrat Social ou Principes du droit politique'', Rey M.M édition, Amesterdam, 5910.
51. La Déclaration des droits de Virginie, Textes Fondateurs, Bibliothéque Jeanne Hersch, Consulter Le 51 octobre 0251.
51. .La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 5923, in Legifrance.gouv.fr, consulté le 51 Octobre 0251.
59. La Déclaration du 09 Juin 5939, in site du conseil constitutionnel français, consulté le 51 octobre 0251.
52. Préambule de la constitution de 5391, in Legifrance.gouv.fr, consulté Le 51 octobre 0251.
53. ''La constitution de la République portugaise'', VIIe révision constitutionnelle 0221, in parlamento. http/site antigo/…. Leg …../CRP VII_Pdf_VII: Pdf, date de consultation 59 octobre 0251.
02. Rawls. J ''Théorie de la Justice'', Traduction française d'Audad. C, Paris, Seuil, 5329.
05. Arendt Hannah ''condition de l’homme moderne'', éd. Calmann-Levy, Paris, 5329.